Fortsätt till huvudinnehållet

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder kommunen och planerar verksamheten framåt och har det samordnande ansvaret för all kommunal verksamhet och ekonomi.

Ärenden till kommunfullmäktige från andra nämnder passerar alltid genom kommunstyrelsen innan de läggs fram för beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska också se till att fullmäktiges beslut blir verkställda.

Övriga kommunala nämnder och de kommunala bolagen fattar sina egna beslut, men kommunstyrelsen ser över deras verksamhet.

Kommunstyrelsen har en egen förvaltning, kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen arbetar med kommunens övergripande och strategiska frågor, som även kan beröra samtliga nämnder och dess förvaltningar i kommunen.

Hedemora kommun leds av tre partier

Efter kommunvalet i september 2022 har Hedemora kommun fått en ny politisk ledning för kommande mandatperiod, fyra närmsta åren. Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet har kommit överens om att bilda majoritet och tecknade ett avtal i slutet av november. Enligt överenskommelsen ska Moderaterna inneha posten som kommunstyrelsens ordförande och socialdemokraterna posten som andre vice ordförande.

Läs mer om mandatfördelningen efter valet: Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har två utskott – arbetsutskottet och strategiutskottet. Båda utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen. De har även från kommunstyrelsen fått i uppgift att fatta beslut i särskilt angivna ärenden. Detta finns reglerat i kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning.

Styrande dokument

Kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning finns att ta del av i författningssamlingen, som är kommunens bibliotek över styrande dokument.

Ta del av kommunens styrande dokument i Författningssamlingen.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-04-16