Kontakt E-tjänster och blanketter Language

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder kommunen och planerar verksamheten framåt och har det samordnande ansvaret för all kommunal verksamhet och ekonomi.

Ärenden till kommunfullmäktige från andra nämnder passerar alltid genom kommunstyrelsen innan de läggs fram för beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska också se till att fullmäktiges beslut blir verkställda.

Övriga kommunala nämnder och de kommunala bolagen fattar sina egna beslut, men kommunstyrelsen ser över deras verksamhet.

Kommunstyrelsen har en egen förvaltning, kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen arbetar med kommunens övergripande och strategiska frågor, som även kan beröra samtliga nämnder och dess förvaltningar i kommunen.

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har två utskott – arbetsutskottet och strategiutskottet. Båda utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen. De har även från kommunstyrelsen fått i uppgift att fatta beslut i särskilt angivna ärenden. Detta finns reglerat i kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning.

Styrande dokument

Kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning finns att ta del av i författningssamlingen, som är kommunens bibliotek över styrande dokument.

Ladda ner: Reglemente för kommunstyrelsen

Kalender för politiska möten (Pdf)
Kalender för politiska möten (Pdf)

I kalendern kan du se politiska möten för hela året.

Läs mer

Kallelser och protokoll för politiska möten
Kallelser och protokoll för politiska möten Läs mer
Ledamöter i kommunstyrelsen och andra nämnder
Ledamöter i kommunstyrelsen och andra nämnder

I kommunens förtroendemannaregister kan du se till samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen.

Läs mer

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-26