Fortsätt till huvudinnehållet

Bidrag till föreningar

Behöver ni som förening exempelvis ekonomisk hjälp för att driva en förening, utbilda ledare i föreningen eller behöver ni en lägre hyra i kommunens lokaler. Som ideell förening i Hedemora kommun kan man söka olika föreningsbidrag.

Bidra och gynna samhället

Det kommunala föreningsbidraget ska gynna samhället i stort i fråga om folkhälsa, livskvalitet och mångfald och bidra till en levande landsbygd och samhälle.

Stötta och berika kommunens utbud

Föreningsbidragen ska stötta både utsatta grupper som har sämre förutsättningar till ett aktivt liv och våra föreningars löpande verksamheter för ett rikare kultur-, idrotts- och fritidsutbud i kommunen. Bidragen ska också riktas till att skapa tidiga och sunda vanor som ligger i tiden för alla invånare i kommunen och bidra till en hälsosam ålderdom.

 • Subventionerad hyra av kommunens lokaler, anläggningar och utrustning.
 • Föreningsservice, rådgivning och andra tjänster.
 • Kontantstöd.

Bildningsförvaltningen fördelar bidrag inom sin budget då stödens storlek är beroende av de ramanslag nämnden tilldelas.

 • Verksamhetsbidrag
 • Investeringsstöd
 • Bidrag för kulturarrangemang:

  Evenemangsstöd – ej entrébelagt

  Evenemangsstöd/förlustbidrag – särskilt stöd för anordnande av entrébelagt evenemang

 • Kommunbidrag

I verksamhetsbidrag ingår grundbidrag, lokalbidrag, aktivitetsbidrag, ledarutbildningsbidrag, feriebidrag, inventariebidrag, drift- och underhållsbidrag.

Investeringsstöd kan ges om man behöver investera i byggnad/anläggning eller fordon för att säkerställa verksamheten eller för energieffektivisering.

Kulturarrangemang ska avse någon eller några av konstformerna litteratur, bild (konst, film, foto), scenkonst (musik, teater, dans) samt och/eller kultur/vetenskap. Arrangemanget ska vara öppet och tillgängligt för alla.

Studieförbund med verksamhet i Hedemora kommun och som är godkänd av Folkbildningsrådet kan ansöka om kommunbidrag för sin verksamhet hos bildningsförvaltningens kulturenhet.

Vanliga frågor

Ni betalar 300 kronor i registreringsavgift för hela 5-årsperioden. Vi fakturerar er när vi tagit emot er anmälan.

Ansökan om registreringslotteri sker via vår e-tjänst: 

Lotteri – Ansökan – Hedemora kommun

Uppgifter och handlingar som kommer att efterfrågas i ansökan:

 • Information om föreningen
 • Information om styrelsen (ordförande, kassör och sekreterare)
 • Information om  vem föreningen har utsett till lotteriföreståndare
 • Lotterikontrollant*
 • Bilagor (Protokoll med föreningens beslut om att ansöka om registrering, verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning)

*En lotterikontrollant utses av kommunen (18 kap. 10 §). Kommunen fastställer även dennes arvode som sedan betalas av föreningen. Föreningen får ge förslag på kontrollant. Kontrollanten behöver inte vara medlem i föreningen. Om kontrollanten är medlem får han/hon inte ha styrelse- eller kassörsuppdrag. Kontrollanten ska vara över 18 år. Kommunen granskar föreslagen kontrollant och måste bevilja denna innan kontrollanten kan antas.

Ideella föreningar som uppfyller nedanstående fyra krav.

Ni ska:

 • enligt era stadgar ha som huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet
 • bedriva verksamhet som huvudsakligen tillgodoser ett sådant ändamål
 • inte vägra någon medlem inträde
 • vara i behov av lotteriinkomster för er verksamhet

Ni som ideell förening behöver inte registrera ert lotteri om ni uppfyller följande krav (enligt spellagen 3 kap. 5 §):

 • Om lotteriet bara är ett inslag i en annan tillställning/sammankomst.
 • Om lotteriförsäljningen är begränsat till det område där tillställ­ningen/samman­komster sker.
 • Om högsta insats är 12 kronor.
 • Om högsta vinstvärde är 7 933 kronor.

Med annan tillställning/sammankomst menas exempelvis julskyltning, marknader, tips­promenader och syföreningsauktioner.

Ett lotteri är när någon har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen. Om utgången av arrangemanget däremot avgörs utifrån någons prestation, exempelvis en bedömning eller ett förslag, räknas det som tävling snarare än lotteri.

Ett lotteri är en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.

Lotteri är:

 1. lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfarande.
 2. marknads- och tivolinöjen.
 3. bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevs-spel och liknande spel.

Egentligt lotteri är:
ett sådant lotteri som anges i ovanstående punkt 1 och 2, med undantag för vadhållning i samband med hästtävling och sådan vadhållning i samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun.

Bingospel är ett lotteri:

 1. som förutsätter att deltagaren är närvarande på spelplatsen och där köper en bingobricka.
 2. där vinstmöjligheterna är beroende av om de nummer som dras sammanfaller med numren på bingobrickan.
 3. och där deltagaren genast gör anspråk på sin vinst.

Automatspel är:

 1. varuspelsautomat: en spelautomat som betalar ut en vinst i form av varor och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen.
 2. penningautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen.
 3. värdeautomat: en spelautomat som betalar ut vinst bara i form av värdebevis, spelpolletter eller liknande och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen.
 4. skicklighetsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på spelarens skicklighet.

Lotterier och bingobrickor som används ska vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel.

Ansökning kulturarrangemang:

 • 25 november för arrangemang nästkommande vår (feb-maj)
 • 25 mars för arrangemang under sommaren (juni, juli, augusti, september)
 • 25 augusti för hösten och vinterns arrangemang (oktober-jan)

 

Verksamhetsbidraget och investeringsstödet söks en gång per år, senast 31 maj innevarande år för att behandlas.

Ansökning kulturarrangemang:

 • 25 november för arrangemang nästkommande vår (feb-maj)
 • 25 mars för arrangemang under sommaren (juni, juli, augusti, september)
 • 25 augusti för hösten och vinterns arrangemang (oktober-jan)

 

Verksamhetsbidrag och investeringsstöd:

Ansökan för föregående år skall vara Hedemora kommun tillhanda senast den 31 maj innevarande år för att behandlas.

 

Ansökan görs via blankett och till ansökan behöver du skicka med föreningens senaste årshandlingar såsom:

 • verksamhetsberättelse
 • verksamhetsplan
 • ekonomisk redovisning
 • årsmötesprotokoll
 • revisionsberättelse.

I ansökan till investeringsstöd ska det anges ett sökt belopp som är rimligt och ärligt framställt med det behov föreningen har för stödet. Behovet ska motiveras.

Föreningar behöver ansöka om bidrag innan annonserad sista ansökningsdag. Inkommer ansökan för sent behandlas ansökan om ekonomiskt utrymme finns.

Verksamhetsbidraget och investeringsbidraget söks en gång per år. Evenemangsbidraget kan sökas flera gånger per år.

Föreningsbidrag kan sökas av godkända föreningar. För att vara godkänd ska föreningen uppfylla följande villkor:

 • Föreningen ska ha sitt säte i Hedemora kommun och bedriva verksamheten för kommunens medborgare.
 • Föreningens verksamhet ska vara fri från alkohol, tobak och droger.
 • Föreningen ska ha ett bank- eller plusgiro och organisationsnummer.
 • Föreningen ska kunna uppvisa demokratiskt uppbyggda stadgar, justerat årsmötesprotokoll med revisionsberättelse, årsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan och en bokföring.
 • Föreningen ska ha en egen ekonomisk bärkraft för att få bidrag.
 • Föreningen ska arbeta för en jämställd verksamhet med könsuppdelad statistik.
 • Förening ska kunna visa upp en lista på minst 10 medlemmar med födelsedatum, om inte särskilda skäl finns till grund för sekretess, om så begärs (GDPR).
 • Förening som får stöd ska ge kommunen tillträde till deras anläggningar, verksamhet och handlingar för granskning vid begäran.
 • Förening är skyldig att meddela bildningsförvaltningen alla förändringar som kan påverka förutsättningen för bidrag.
 • Föreningar som bedriver barn/ungdomsverksamhet ska begära in utdrag ur Belastningsregistret för ledare inom verksamheten.
 • Föreningen ska årligen uppdatera och godkänna sina kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister (GDPR).

Föreningar och organisationer som normalt inte kan bli bidragsberättigade:

 • Politiska partier och dess föreningar.
 • Trossamfund och religiösa föreningar.
 • Organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
 • Ekonomiska föreningar eller stiftelser som i stadgar ger rätt till vinstutdelning till enskilda personer.
 • Föreningar vars ideologi går emot principen om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
 • Föreningar som bedriver totalisatorspel eller vadhållning och liknande.
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-02-20