Kontakt E-tjänster och blanketter Language

Bidrag till föreningar

Behöver ni som förening exempelvis ekonomisk hjälp för att driva en förening, utbilda ledare i föreningen eller behöver ni en lägre hyra i kommunens lokaler. Som ideell förening i Hedemora kommun kan man söka olika föreningsbidrag.

Bidra och gynna samhället

Det kommunala föreningsbidraget ska gynna samhället i stort i fråga om folkhälsa, livskvalitet och mångfald och bidra till en levande landsbygd och samhälle.

Stötta och berika kommunens utbud

Föreningsbidragen ska stötta både utsatta grupper som har sämre förutsättningar till ett aktivt liv och våra föreningars löpande verksamheter för ett rikare kultur-, idrotts- och fritidsutbud i kommunen. Bidragen ska också riktas till att skapa tidiga och sunda vanor som ligger i tiden för alla invånare i kommunen och bidra till en hälsosam ålderdom.

 • Subventionerad hyra av kommunens lokaler, anläggningar och utrustning.
 • Föreningsservice, rådgivning och andra tjänster.
 • Kontantstöd.

Bildningsförvaltningen fördelar bidrag inom sin budget då stödens storlek är beroende av de ramanslag nämnden tilldelas.

 • Verksamhetsbidrag
 • Investeringsstöd
 • Bidrag för kulturarrangemang:

  Evenemangsstöd – ej entrébelagt

  Evenemangsstöd/förlustbidrag – särskilt stöd för anordnande av entrébelagt evenemang

 • Kommunbidrag

I verksamhetsbidrag ingår grundbidrag, lokalbidrag, aktivitetsbidrag, ledarutbildningsbidrag, feriebidrag, inventariebidrag, drift- och underhållsbidrag.

Investeringsstöd kan ges om man behöver investera i byggnad/anläggning eller fordon för att säkerställa verksamheten eller för energieffektivisering.

Kulturarrangemang ska avse någon eller några av konstformerna litteratur, bild (konst, film, foto), scenkonst (musik, teater, dans) samt och/eller kultur/vetenskap. Arrangemanget ska vara öppet och tillgängligt för alla.

Studieförbund med verksamhet i Hedemora kommun och som är godkänd av Folkbildningsrådet kan ansöka om kommunbidrag för sin verksamhet hos bildningsförvaltningens kulturenhet.

På sidan Kommunens styrande dokument och regler under Riktlinjer  hittar du Riktlinje för sponsring, föreningsbidrag och IOP.

Vanliga frågor

Ansökning kulturarrangemang:

 • 25 november för arrangemang nästkommande vår (feb-maj)
 • 25 mars för arrangemang under sommaren (juni, juli, augusti, september)
 • 25 augusti för hösten och vinterns arrangemang (oktober-jan)

 

Verksamhetsbidraget och investeringsstödet söks en gång per år, senast 31 maj innevarande år för att behandlas.

Ansökning kulturarrangemang:

 • 25 november för arrangemang nästkommande vår (feb-maj)
 • 25 mars för arrangemang under sommaren (juni, juli, augusti, september)
 • 25 augusti för hösten och vinterns arrangemang (oktober-jan)

 

Verksamhetsbidrag och investeringsstöd:

Ansökan för föregående år skall vara Hedemora kommun tillhanda senast den 31 maj innevarande år för att behandlas.

 

Ansökan görs via blankett och till ansökan behöver du skicka med föreningens senaste årshandlingar såsom:

 • verksamhetsberättelse
 • verksamhetsplan
 • ekonomisk redovisning
 • årsmötesprotokoll
 • revisionsberättelse.

I ansökan till investeringsstöd ska det anges ett sökt belopp som är rimligt och ärligt framställt med det behov föreningen har för stödet. Behovet ska motiveras.

Föreningar behöver ansöka om bidrag innan annonserad sista ansökningsdag. Inkommer ansökan för sent behandlas ansökan om ekonomiskt utrymme finns.

Verksamhetsbidraget och investeringsbidraget söks en gång per år. Evenemangsbidraget kan sökas flera gånger per år.

Föreningsbidrag kan sökas av godkända föreningar. För att vara godkänd ska föreningen uppfylla följande villkor:

 • Föreningen ska ha sitt säte i Hedemora kommun och bedriva verksamheten för kommunens medborgare.
 • Föreningens verksamhet ska vara fri från alkohol, tobak och droger.
 • Föreningen ska ha ett bank- eller plusgiro och organisationsnummer.
 • Föreningen ska kunna uppvisa demokratiskt uppbyggda stadgar, justerat årsmötesprotokoll med revisionsberättelse, årsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan och en bokföring.
 • Föreningen ska ha en egen ekonomisk bärkraft för att få bidrag.
 • Föreningen ska arbeta för en jämställd verksamhet med könsuppdelad statistik.
 • Förening ska kunna visa upp en lista på minst 10 medlemmar med födelsedatum, om inte särskilda skäl finns till grund för sekretess, om så begärs (GDPR).
 • Förening som får stöd ska ge kommunen tillträde till deras anläggningar, verksamhet och handlingar för granskning vid begäran.
 • Förening är skyldig att meddela bildningsförvaltningen alla förändringar som kan påverka förutsättningen för bidrag.
 • Föreningar som bedriver barn/ungdomsverksamhet ska begära in utdrag ur Belastningsregistret för ledare inom verksamheten.
 • Föreningen ska årligen uppdatera och godkänna sina kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister (GDPR).

Föreningar och organisationer som normalt inte kan bli bidragsberättigade:

 • Politiska partier och dess föreningar.
 • Trossamfund och religiösa föreningar.
 • Organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
 • Ekonomiska föreningar eller stiftelser som i stadgar ger rätt till vinstutdelning till enskilda personer.
 • Föreningar vars ideologi går emot principen om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
 • Föreningar som bedriver totalisatorspel eller vadhållning och liknande.
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-21