Fortsätt till huvudinnehållet

Bidrag till föreningar

Behöver ni som förening exempelvis ekonomisk hjälp för att driva en förening, utbilda ledare i föreningen eller behöver ni en lägre hyra i kommunens lokaler. Som ideell förening i Hedemora kommun kan man söka olika föreningsbidrag.

Bidra och gynna samhället

Det kommunala föreningsbidraget ska gynna samhället i stort i fråga om folkhälsa, livskvalitet och mångfald och bidra till en levande landsbygd och samhälle.

Stötta och berika kommunens utbud

Föreningsbidragen ska stötta både utsatta grupper som har sämre förutsättningar till ett aktivt liv och våra föreningars löpande verksamheter för ett rikare kultur-, idrotts- och fritidsutbud i kommunen. Bidragen ska också riktas till att skapa tidiga och sunda vanor som ligger i tiden för alla invånare i kommunen och bidra till en hälsosam ålderdom.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget till föreningarna inkluderar fler olika typer av bidrag så som startbidrag, grundbidrag, lokalbidrag/drift- och underhållsbidrag, aktivitetsbidrag, bidrag för ledarutbildning, feriebidrag och inventariebidrag.

Som nystartad förening där föreningen uppfyller de allmänna villkoren/grundläggande kraven kan ett startbidrag sökas från kommunen.

Bedömningskriterier

 • I vilken utsträckning verksamheten bidrar till folkhälsa och gagnar kommunmedborgarna.
 • I vilken omfattning föreningens verksamhet bedrivs och hur stor målgrupp man når med sin verksamhet.

Hur mycket pengar kan du få?

Startbidrag är 5000kr och summan är ett engångsbidrag.

Ansökan

Ansökan görs löpande via e-tjänst i Kultur- och fritidsportalen (Actor Smartbook).

Bidrag beviljas 4 gånger per år i januari, april, juli och oktober.

Grundbidraget avser stödja föreningens grundläggande behov och löpande verksamhet.

Bedömningskriterier

 • I vilken utsträckning verksamheten bidrar till folkhälsa och gagnar kommunmedborgarna.
 • I vilken omfattning föreningens verksamhet bedrivs och hur stor målgrupp man når med sin verksamhet.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst i Kultur- och fritidsportalen (Actor Smartbook). Ansökningsperioden är 1 april till 31 maj och bidrag beviljas en gång per år i juni.

Möjligt bidrag

Bidrag utgår med upp till 15kr per medlem till och med 25 års ålder och 15kr per medlem från 65år och uppåt. Bidrag delas ut utifrån en avsatt budget. Som mest kan en förening beviljas 5 000kr förutsatt att avsatta medel medger detta.

Lokalbidraget kan sökas av bidragsberättigad förening som bedriver verksamhet i egenägda lokaler/anläggningar eller har ett längre nyttjanderättsavtal av en lokal/anläggning.

Bedömningskriterier

 • I vilken utsträckning verksamheten är ett angeläget komplement till kommunala.
  lokaler/verksamheter (avstånd till kommunala lokaler och nyttjandegrad).
 • I vilken utsträckning verksamheten bidrar till folkhälsa och gagnar kommunmedborgarna.
 • I vilken utsträckning lokalen bidrar till en levande landsbygd och/eller attraktiv kommun.
 • I vilken omfattning aktiviteter/evenemang genomförs och hur stor målgrupp man når med sin verksamhet.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst i Kultur- och fritidsportalen (Actor Smartbook). Ansökningsperioden är 1 april till 31 maj och bidrag beviljas en gång per år i juni.

Möjligt bidrag

Bidrag delas ut utifrån en avsatt budget. Som mest kan en förening beviljas 80 000kr och man kan få högst 40% av totala drift/hyreskostnaden förutsatt att avsatta medel medger detta. Undantag kan göras efter individuell bedömning.

Kommunalt aktivitetsstöd kan sökas för barn- och ungdomsverksamhet i föreningsregi. Detta gäller för aktiviteter för barn och ungdomar från 6 till och med 25 år.

Aktivitetsstödet utgår för idrottslig verksamhet som föreningen bedriver och ansvarar för och med utgångspunkt från idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Med idrottslig verksamhet avses prestationsinriktad tävlingsidrott samt hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i vilken det ingår ett centralt moment av fysisk aktivitet. Stödberättigad verksamhet ska utveckla intresset för idrott hos barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning och främja möjligheterna till en allsidig träning efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättningar. Verksamheten ska vidare utveckla kvaliteten i idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv och i idrottsverksamhet i övrigt så att verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration.

Bidragskriterier

 • Aktiviteten ska vara planerad och pågå minst 60 minuter,
 • aktiviteten ska vara ledarledd, ledaren ska närvara under hela aktiviteten och leda deltagarna samt dokumentera vilka som deltar,
 • aktiviteten ska ha minst tre deltagare i åldern 6 år till och med 25 år.

Bidrag kan inte sökas för fester, läxläsning, firande av högtid, religiöst arbete, partipolitiskt arbete, nöjeskonsumtion, verksamheter inom skolans regi, studiecirklar och SISU:s utbildningstimmar eller andra verksamhetsformer som rapporteras till studieförbund eller SISU. Bidrag kan inte heller sökas för öppen verksamhet, det vill säga verksamhet som innebär att medlemmar/deltagare kan komma och gå när de vill utan fasta tider.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänsten på Mina sidor i Kultur- och fritidsportalen (Actor Smartbook), två gånger per år. Aktiviteter för perioden 1 januari – 30 juni redovisas till kommunen via e-tjänst senast den 15 augusti och aktiviteter för 1 juli – 31 december redovisas senast den 15 februari.

De föreningar som är anslutna till ett riksidrottsförbund redovisar sina aktiviteter på idrott online varifrån statistik kan inhämtas till kommunen. De föreningar som inte är anslutna till ett riksidrottsförbund ska redovisa deltagare i samband med sin ansökan genom kommunens e-tjänst.

Möjligt bidrag

Bidraget beräknas utifrån varje aktivitetstillfälle med godkända deltagare. Ett enskilt aktivitetstillfälle kan ges bidrag för upp till maximalt 25 deltagare. Deltagare som deltar i fler aktiviteter per dag får bara räknas vid ett tillfälle.

Bidrag beviljas utifrån budget vilket gör att summan kan justeras vid stort antal bidragsberättigade aktiviteter. Grundsumman är 6 kr per deltagartillfälle.

Aktivitetsstöd kan sökas för aktiviteter som innebär fysisk aktivitet för pensionärer (65 år eller äldre) i föreningar bedriver. Varje gång en aktivitetsbidragsgodkänd medlem deltar vid en sammankomst/aktivitet ger det en summa pengar till föreningen.

Bidragskriterier

 • Aktiviteten ska vara planerad och pågå minst 60 minuter,
 • aktiviteten ska vara ledarledd, ledaren ska närvara under hela aktiviteten och leda deltagarna samt dokumentera vilka som deltar,
 • aktiviteten ska ha minst tre föreningsanslutna deltagare i åldern 65+,
 • aktiviteten ska bestå av fysisk aktivitet.

Bidrag kan inte sökas för fester, firande av högtid, religiöst arbete, partipolitiskt arbete, nöjeskonsumtion, studiecirklar och SISU:S utbildningstimmar eller andra verksamhetsformer som rapporteras till studieförbund eller SISU. Bidrag kan inte heller sökas för öppen verksamhet, det vill säga verksamhet som innebär att medlemmar/deltagare kan komma och gå när de vill utan fasta tider.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänsten på Mina sidor i Kultur- och fritidsportalen (Actor Smartbook), två gånger per år. Aktiviteter för perioden 1 januari – 30 juni redovisas till kommunen via e-tjänsten senast den 15 augusti och aktiviteter för 1 juli – 31 december redovisas senast den 15 februari.

Möjligt bidrag

Bidraget beräknas utifrån varje aktivitetstillfälle med godkända deltagare. Ett enskilt aktivitetstillfälle kan ges bidrag för upp till maximalt 25 deltagare. Deltagare som deltar i fler aktiviteter per dag får bara räknas vid ett tillfälle. Bidrag beviljas utifrån budget vilket gör att summan kan justeras vid stort antal bidragsberättigade aktiviteter. Grundsumman är 6kr per deltagartillfälle.

Bidrag för ledarutbildning kan sökas av bidragsberättigad förening för utbildning av ledare som arbetar med föreningens barn- och ungdomsverksamhet (5-20 år). Bidraget söks i efterhand för genomförda utbildningar.

Bidragskriterier

 • Ledarutbildningarna ska vara godkända eller anordnade av föreningens distrikts- eller riksorganisation.
 • Deltagarna i utbildningarna ska vara ledare som arbetar med föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Det innebär att de antingen bedriver verksamheten eller ser till att den kan genomföras.
 • Föreningen kan få bidrag för kursavgifter och resekostnader i samband med genomförd ledarutbildning. Mat och logi är däremot inte bidragsberättigade kostnader.
 • Föreningen ska redovisa genomförda ledarutbildningar i samband med att ni söker bidraget. Ni ska kunna visa ett kursintyg vid en kontroll.
 • Föreningen ska ha tagit fram en ledarguide.

Ansökan

Ansökan görs löpande via e-tjänsten på Mina sidor i Kultur- och fritidsportalen (Actor Smartbook). Bidrag beviljas 2 gånger per år i april och oktober.

Möjligt bidrag

Bidraget storlek är styrt av hur många ansökningar som blir godkända.

Föreningar som bedriver öppen verksamhet för barn och unga kan söka bidraget. För att vara berättigad till stöd ska verksamheten bedrivas utanför skoltid exempelvis på kvällar, helger och lov. Verksamheten ska vara riktad till målgruppen 10-25 år.

Bidragskriterier

 • Det måste finnas vuxna ledare på plats under öppettiden,
 • verksamheten ska vara kostnadsfri för deltagarna,
 • föreningen ska marknadsföra den öppna verksamheten,
 • den öppna verksamheten ska inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet och det går inte att söka aktivitetsbidrag för samma tillfällen.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänsten på Mina sidor i Kultur- och fritidsportalen (Actor Smartbook) och söks per termin. Ansökan kan göras löpande under hela året men skall lämnas in 5 veckor innan planerad verksamhetsstart. Aktiviteterna redovisas till kommunen i e-tjänsten innan stödet betalas ut.

Möjligt bidrag

Bidrag ges med 200kr per beviljad timme, kommunala idrottshallar och anläggningar som hyrs ut av kultur- och fritidskontoret får nyttjas kostnadsfritt för denna verksamhet (gäller lediga enstaka tider och ej säsongsbokning).

Bidragsberättigad förening kan söka bidrag för inköp av inventarier.

Bidragskriterier

 • Inventarierna skall vara nödvändiga för föreningens verksamhet.
 • Bidraget beviljas ej till förbrukningsmaterial eller fast inredning.
 • Inventarier som gynnar utövarna prioriteras framför exempelvis administrativa hjälpmedel.

Ansökan

Ansökan görs löpande via e-tjänsten på Mina sidor i Kultur- och fritidsportalen (Actor Smartbook). Bidrag beviljas 4 gånger per år i januari, april, juli och oktober. Beviljas föreningen inventariebidrag ska inköp vara slutförda och redovisade till kommunen inom 3 månader från beslutsdatum. Vid ej godkänd redovisning kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Möjligt bidrag

Bidrag kan beviljas för maximalt 50% av kostnaden. Bidraget är beroende av medel i budget och hur många ansökningar som inkommer.

Investeringsstöd

Bidragsberättigad förening som uppfyller allmänna villkor och bedriver verksamhet i egenägd anläggning eller har ett längre nyttjandeavtal, kan söka bidrag för investeringar i byggnaden/anläggningen. Investeringsbidrag kan även sökas för fordon för att säkerställa verksamheten samt för energieffektivisering.

Bedömningskriterier

Investeringar som bidrar till en ökad hållbarhet så som energibesparande-, miljö-, brandskydds- eller tillgänglighetsåtgärder prioriteras. Så även samverkan och samnyttjande av lokaler, resurser och inventarier.

Vid fördelning av bidrag tas även hänsyn till omfattningen av aktiviteter för barn och unga (7-25 år) och/eller personer med funktionsnedsättning i anläggningen samt hur tillgången till liknande anläggningar i närområdet ser ut. Hänsyn tas även till föreningens/organisationens möjlighet att bidra till finansieringen genom eget arbete och/eller eget kapital. Samverkan mellan fler föreningar/organisationer

Ansökan

Ansökan görs löpande via e-tjänsten på Mina sidor i Kultur- och fritidsportalen (Actor Smartbook). Bidrag beviljas 4 gånger per år i januari, april, juli och oktober.

Beviljas föreningen investeringsbidrag ska investeringen vara slutförd och redovisad inom 1 år från beslutsdatum. Vid ej godkänd redovisning kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Möjligt bidrag

Budget för investeringar fördelas i fyra lika stora poster. Om samtliga medel ej beviljats i en period flyttas de över till kommande period. Som mest kan en förening få 30% av investeringskostnaden med ett tak på 50 000kr i investeringsbidrag.

Bidrag för kulturarrangemang och evenemang

Kulturarrangemang

Kulturarrangemang ska avse någon eller några av konstformerna litteratur, bild (konst, film, foto), scenkonst (musik, teater, dans) samt och/eller kultur/vetenskap. Arrangemanget ska vara öppet och tillgängligt för alla. Projekt som är nytänkande, främjar jämställdhet och mångfald och/eller riktar sig mot barn och unga är prioriterade.

Evenemangsstöd – ej entrébelagt

Evenemangsstöd kan sökas inför ett arrangemang som inte är entrébelagt. Stödet betalas ut efter att evenemanget har ägt rum och efter att skriftlig redovisning har skett till bildningsförvaltningens kulturenhet.

Evenemangsstöd – särskilt stöd för anordnande av entrébelagt evenemang

Om ett entrébelagt arrangemang gått med förlust (efter slutredovisning) finns möjlighet att beviljas stöd för en del av förlusten. Stödet betalas ut efter att evenemanget har ägt rum och efter att skriftlig redovisning har skett till bildningsförvaltningen. Ansökan om förlustbidrag skall göras innan arrangemanget genomförs.

Ansökan

Ansökan görs löpande via e-tjänsten på Mina sidor i Kultur- och fritidsportalen (Actor Smartbook). Bidrag beviljas 4 gånger per år i januari, april, juli och oktober gällande evenemang på nivå 4-5 som hanteras av bildningsnämnden. Evenemang på nivå 1-3 hanteras av kommunstyrelsen enligt separat rutin.

Förutsättningar för evenemangsbidrag

 • Evenemang är större tillställningar eller händelser som arrangeras kortvarigt och ska inte förväxlas med löpande verksamhet. Det ska vara betydelsefullt för kommunens utbud avseende kultur, fritid och idrott.
 • Ingen diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna får ske. Kommunen ser gärna att evenemanget främjar ett mångkulturellt samhälle. Evenemanget ska på ett positivt sätt marknadsföra Hedemora kommun och bidra till det Hållbara Hedemora.
 • Evenemanget ska rikta sig till allmänheten och vara öppet för alla som är intresserade, kvinnor, män och barn.
 • Evenemanget får gärna locka besökare till Hedemora kommun, bidra till att stimulera handeln, antal besöksnätter och/eller öka kultur- och idrottsutbudet i kommunen.
 • Evenemanget ska stimulera verksamhet i föreningar och organisationer. Kommersiella verksamheter och företag kan inte söka evenemangsbidrag.
 • Evenemanget ska arrangeras i Hedemora kommun. I allt marknadsföringsmaterial såsom affischer, programblad och i sociala medier ska det tydligt stå: ”Med stöd av Hedemora kommuns Evenemangsbidrag”. Även kommunens logotype ska användas (erhålles från kommunens kommunikationsavdelning).
 • Evenemangsbidraget kan uppgå till högst 50 000 kronor per evenemang.

Studieförbund med verksamhet i Hedemora kommun och som är godkänd av Folkbildningsrådet kan ansöka om kommunbidrag för sin verksamhet.

Bidragskriterier

 •  Bidraget utgår till verksamma studieförbund inom Hedemora kommun vars centrala organisation godkänts för statsbidrag av Folkbildningsrådet.
 • Hedemora kommun ska ha minst en överläggning med studieförbunden per år kring studieförbundens verksamhet och samverkan med kommunen.
 • Verksamheten i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram ska vara statsbidragsberättigad enligt Folkbildningsförordningen för att bilda underlag till kommunalt bidrag.
 • Hedemora kommun fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundsverksamheten.
 • Anslagen fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året genomföra folkbildningsverksamhet i kommunen.
 • Anslaget ska användas till verksamhet som genomförs i kommunen och som i huvudsak vänder sig till kommunens invånare.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänsten på Mina sidor i Kultur- och fritidsportalen (Actor Smartbook) under perioden 1 april till 31 maj.

Möjligt bidrag

Medel fördelas utifrån aktuell budget för bidrag till studieförbund.

Snabbslanten är ett kommunalt stöd med syfte att främja ungdomars kreativitet utanför föreningslivet. Idén är att stödja unga människor i konst- och kulturprojekt, att hjälpa till med förverkligandet av en idé inom kulturområdet. Det kan vara en konsert, en dansuppvisning, fotoutställning, ett föredrag, en debatt med mera.

Projekten kan även angränsa till teknik, naturkunskap, idrott, fysik, matematik, historia och språk. Stödet ges inte till skapandet av en film eller andra medier, skriva en bok eller spela in en skiva. Däremot går det bra att söka för filmvisningen eller konserten med musik från skivan. Stödet kan sökas av ungdomar i åldern 13 – 23 år. Projektet ska initieras av ungdomarna själva och ges inte till projekt som drivs av andra än de sökande. Ungdomar under 18 år måste ha en vuxen person med i projektet som referens- och stödperson. Det kan vara en lärare, fritidsledare, förälder el dyl. Projektet är offentligt. Stödet ges inte till slutna grupper eller till en enskild person (måste vara minst två personer i en grupp som inte är en ideell förening).

Ansökan

Ansökan görs löpande via e-tjänsten på Mina sidor i Kultur- och fritidsportalen (Actor Smartbook) och ska vara kommunen tillhanda en månad innan planerad aktivitet

Möjligt bidrag

Bidrag fördelas utifrån budget. Taket för varje ansökan är 10 000 kr.

Vanliga frågor

Se Hedemora kommuns föreningskatalog.

Här kan du söka på föreningstyp, föreningens namn, vilken verksamhet som bedrivs, i vilket område och för vilket åldersspann.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-04-16