Fortsätt till huvudinnehållet

Ansöka om föreningsbidrag

Verksamhetsbidrag, investeringsbidrag, bidrag för kulturarrangemang samt evenemangsstöd.

Verksamhetsbidrag och investeringsbidrag är olika typer av bidrag som föreningar kan söka. Kommunen kan även bevilja bidrag för kulturarrangemang, evenemangsstöd (ej entrébelagt) samt evenemangsstöd (särskilt stöd för anordnande av entrébelagt evenemang).

Föreningsbidrag söks via Kultur- och fritidsportalen

Alla föreningsbidrag söks via Mina sidor i Kultur- och fritidsportalen (Actor Smartbook).

Föreningsbidrag kan sökas av godkända föreningar

För att vara godkänd ska föreningen uppfylla följande villkor:

 • Föreningen ska ha sitt säte i Hedemora kommun och bedriva verksamheten för kommunens medborgare.
 • Föreningens verksamhet ska vara fri från alkohol, tobak och droger.
 • Föreningen ska ha ett bank- eller plusgiro och organisationsnummer.
 • Föreningen ska kunna uppvisa demokratiskt uppbyggda stadgar, justerat årsmötesprotokoll med revisionsberättelse, årsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan och en bokföring.
 • Föreningen ska ha en egen ekonomisk bärkraft och måste ha varit igång i minst ett år för att få ekonomiskt stöd.
 • Föreningen ska arbeta för en jämställd verksamhet med könsuppdelad statistik.
 • Förening ska kunna visa upp en lista på minst 10 medlemmar med födelsedatum, om inte särskilda skäl finns till grund för sekretess, om så begärs (GDPR).
 • Förening som får stöd ska ge kommunen tillträde till deras anläggningar, verksamhet och handlingar för granskning vid begäran.
 • Förening är skyldig att meddela bildningsförvaltningen alla förändringar som kan påverka förutsättningen för bidrag.
 • Föreningar som bedriver barn/ungdomsverksamhet ska begära in utdrag ur Belastningsregistret för ledare inom verksamheten.
 • Föreningen ska årligen uppdatera och godkänna sina kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister (GDPR).
Föreningar och organisationer som normalt inte kan få bidrag:
 • Politiska partier och dess föreningar.
 • Trossamfund och religiösa föreningar.
 • Organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
 • Ekonomiska föreningar eller stiftelser som i stadgar ger rätt till vinstutdelning till enskilda personer.
 • Föreningar vars ideologi går emot principen om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
 • Föreningar som bedriver totalisatorspel eller vadhållning och liknande.

Registrera föreningen och föreningsadministratör

För att söka föreningsbidrag behöver föreningen vara registrerad i Kultur- och fritidsportalen och du som ska söka behöver ha ett giltigt BankID och vara registrerad med behörighet att söka. Om din förening inte finns registrerad kan du göra det i Kultur- och fritidsportalen.

Insamling av uppgifter om personer som ska kunna administrera föreningens hantering mot kommunen görs via blankett.

Det är ni som förening och du som administrativ person i föreningen som avgör om du/ni vill lämna dessa uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom kommunen och inte spridas till annan part. När ni är registrerade kan ni själva göra förändringar via Mina sidor i Kultur- och fritidsportalen (Actor Smartbook).

Om något skulle förändras så att ni vill bli bortplockade ur vårt föreningsregister, kontaktar ni kommunen för radering och något skäl för detta behöver inte lämnas.

Till ansökan behöver du skicka med föreningens senaste årshandlingar såsom:

 • verksamhetsberättelse
 • verksamhetsplan
 • ekonomisk redovisning
 • årsmötesprotokoll
 • revisionsberättelse
 • stadgar (första gången ni söker)

Typ av bidragAnsökningsperioder
Grundbidrag
Lokal/drift- och underhållsbidrag
1 april – 31 maj
Startbidrag
Inventariebidrag
Investeringsstöd
Bidrag till kulturarrangemang
Evenemangsstöd ej entrébelagt samt särskilt stöd för anordnande av entrébelagt evenemang
1 januari – 31 mars
1 april – 30 juni
1 juli – 30 september
1 oktober – 31 december
Ledarbidrag 1 april – 30 september
1 oktober – 31 mars
AktivitetsbidragAnsöks halvårsvis
Bidrag för öppen verksamhetLöpande ansökan. Bidraget ska sökas minst 5 veckor innan planerat genomförande.

Vanliga frågor

Se Hedemora kommuns föreningskatalog.

Här kan du söka på föreningstyp, föreningens namn, vilken verksamhet som bedrivs, i vilket område och för vilket åldersspann.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-05-29