Fortsätt till huvudinnehållet

Kamerabevakning

I Hedemora kommun finns bevakningskameror i anslutning till vissa byggnader som ägs av kommunen för att kunna förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Om en plats är kamerabevakad så framgår det med skyltar på platsen.

Det är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som förvaltar de bevakningskameror som har monterats i och i anslutning till de byggnader som kommunen äger.

Om du befinner dig på på en kamerabevakad plats och blir filmad av kommunens kameror är det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som har ansvar för hur dina personuppgifter behandlas.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för all kamerabevakning som nämnden förvaltar.

Filmerna lagrar vi i 72 timmar.

När en bevakningskamera är monterad i en kommunal lokal är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med den nämnd som hyr lokalen gemensamt personuppgiftsansvariga.

Om till exempel en bevakningskamera är monterad inomhus i en kommunal gymnasieskola är alltså miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling som sker med denna kamera.

När vi behandlar dina personuppgifter sker det enligt gällande lagstiftning.

Behandlingen innebär att vi samlar in och lagrar de personuppgifter vi behöver. Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter.

Hedemora kommun arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig, se mer om dina rättigheter nedan.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter Hedemora kommun behandlar om dig. Du kan göra din begäran i vår e-tjänst eller komma in med en skriftlig begäran per post. Den ska i så fall vara undertecknad av dig och du ska ange ditt namn och personnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person.

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar på något sätt är felaktiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. I vissa fall kan vi ta bort uppgifter om dig, men vi får inte ta bort personuppgifter som ingår i allmänna handlingar som ska arkiveras.

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begränsar sin behandling av dina personuppgifter. Förutsättningarna för rätten att kräva sådan begränsning framgår av Artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning.

Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du vill klaga på den personuppgiftsbehandling som sker, www.integritetsskyddsmyndigheten.se.

Film från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bevakningskameror är en allmän handling.

Vem som helst kan begära att få ta del av dessa filmer. Det sker dock alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter.

De personuppgifter som behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kamerabevakning kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES.

Vilka uppgifter behandlas?

Om du syns i en filmupptagning från någon av våra kameror utgör den filmsekvensen en personuppgift. Filmsekvensen är då en personuppgift som behandlas.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Syftet med den personuppgiftsbehandling som sker genom kamerabevakning är att kunna förebygga, förhindra eller upptäcka brott, samt att säkerställa trygghet och ordning i offentliga lokaler.

När har vi rätt att behandla personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att Hedemora kommun ska kunna fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

För bevakningskameror som är monterade i anslutning till kommunala byggnader hanteras dina personuppgifter av anställda på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

För bevakningskameror som är monterade inne i en kommunal byggnad hanteras dina personuppgifter av anställda vid den kommunala nämnd som hyr lokalen. Dina personuppgifter lämnas endast till annan tredje part när lagen kräver det.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Bevakningsfilm raderas efter 72 timmar, om det inte förekommer information i filmmaterialet som ska användas i brottsutredning.

Kontakta oss om personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Hedemora kommuns 0225-340 00. Du kan även mejla kommun@hedemora.se eller vända dig direkt till berörd förvaltning.

Om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet för Hedemora kommun kan du mejla till dataskyddsombud@hedemora.se. Du kan också nå dataskyddsombudet via telefon 0225-341 72, eller genom att skriva brev till oss:

Hedemora kommun
Box 201
776 28 HEDEMORA

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-06