Fortsätt till huvudinnehållet

Cisterner

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) gäller all förvaring av diesel, spillolja och eldningsolja i öppna cisterner. Vid hantering av brandfarliga vätskor finns det även krav i föreskrifter som är meddelande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2018:3).

För en överträdelse av 3 kap. 1 § första stycket Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor genom att inte skriftligen informera tillsynsmyndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas.

Brukaren/ägaren är skyldig att känna till och följa de bestämmelser som gäller. Är olyckan framme och det visar sig att reglerna inte följts, finns det risk för åtalsanmälan.

Vid installation av cistern kan det också vara aktuellt med bygglov eller tillstånd från räddningstjänsten. Kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Ska du installera en cistern inom ett vattenskyddsområde och cistern rymmer mer än 150 liter vätska, ska du skriftligen informera tillsynsmyndigheten. Kraven för anmälan gäller även lös behållare.

Du ska informera miljöförvaltningen om du inom ett vattenskyddsområde:

  • Avser att installera en cistern
  • Under minst fem dagar på en trettiodagarsperiod planerar att hantera mer än totalt 150 liter (vid ett och samma tillfälle) brandfarlig vätska eller spilloljor i lösa behållare som till exempel bensindunkar, fat, flaskor eller burkar. Volymgränsen avser den sammanlagda volymen som hanteras, vilket innebär att Naturvårdsverkets förskrifter gäller även om att hanteringen sker i flera mindre kärl.

Informationen ska vara skriftlig och tillhanda till miljöförvaltningen senast fyra veckor innan installationen eller uppställningen.

Fyll i blanketten och skicka till miljöförvaltningen elektronisk eller via vanlig post.

Blanketten hittar du här E-tjänster Hedemora kommun

Observera att det inom ett vattenskyddsområde kan råda specifika eller strängare krav kring hanteringen av farliga kemiska produkter som exempelvis brandfarlig vätska eller spillolja.

Ska du installera en cistern för mer än 1 kubik brandfarlig vätska måste lämna skriftlig information till miljöförvaltningen.

Informationen ska vara miljöförvaltningen tillhanda senast fyra veckor innan cistern installeras.

Fyll i blanketten och skicka till miljöförvaltningen elektronisk eller via vanlig post.

Ladda ner blanketten via e-tjänster: Tjänster – Hedemora kommun

Du har krav på att regelbundet besikta din cistern enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.  Det gäller både cisterner utomhus och inomhus. Det gäller för både cisterner i och ovan mark.

Cisterner måste kontrolleras regelbundet. Det kan utföras endast av en ackrediterad firma. Besiktningsintervallen är sex eller tolv års beroende på om det finns korrosionsskydd eller inte.

En kopia av kontrollrapporten från besiktning av cistern bör du skicka till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Du som vill ta en cistern för spillolja eller brandfarlig vätska ur bruk ska se till att:

  • Cistern och rörledningar töms och rengörs
  • Påfyllningsröret tas bort eller görs obrukbart och att cisternen och rörledningar tas bort
  • Kontrollera om golvet eller marken blivit förorenade av spill eller läckage
  • Informera miljöförvaltningen om att cisternen tagits ur bruk

Det avfall som uppkommer vid tankrengöring klassas som farligt avfall och ska transporteras och omhändertas av godkänd entreprenör.

Cistern som flyttats måste kontrolleras av ackrediterat företag, enligt MSBFS 2018:3, innan den åter används som cistern för brandfarliga vätskor och spilloljor.

Blankett för anmälan om cistern som tagits ur bruk hittar du här Anmälan om cistern som tagits ur bruk

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-06