Fortsätt till huvudinnehållet

Detaljplan för del av Hedemora 4:45 - Svedjan etapp 5

Detaljplanen ska möjliggöra en fortsättning söderut av redan befintlig bostadsbebyggelse på övre Svedjan.

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av redan befintlig bostadsbebyggelse på övre Svedjan. Planområdet ska omfatta cirka 40 småhus. Området ska ha god variation avseende tomtstorlek, utnyttjandegrad, bostadstyp och utformning. Syftet är även att sammanfläta området med redan befintliga bostadsområden öst om planområdet samt skapa förutsättningar för en ny väg väster om området.

Området Svedjan i kort beskrivning  

Bostadsområdet Svedjan består av ett flertal bostadsområden uppförda från 60-talet och framåt. Arbetet med att detaljplanelägga området påbörjades under 1960-talet och delades i etapper enligt tabell nedan:

Etapp 1–4 är bebyggda medan etapp 5 planlades och antogs 1992 men inte har byggts ut. Enligt gällande detaljplan ska området omfatta 65–80 småhus samt en förskola.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Hedemora kommun beslutade den 26 september 2022 om positivt planbesked för ändring av detaljplan, något som berodde på att efterfrågan i staden ändrats. Efter att undersökt planområdet gjordes bedömningen att upprättande av ny detaljplan skulle genomföras. Kommunstyrelsen strategiutskott valde då att prioritera andra ärenden och planen är idag vilande.

Gällande detaljplan för området

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-06-09