Fortsätt till huvudinnehållet

Ändring av detaljplan för Hedemora 4:50

Kommunfullmäktige har 2023-03-28 antagit Ändring av detaljplan för Hedemora 4:50 m.fl. Planändringen vann laga kraft 2023-04-24.

Syftet med ändring av detaljplan

Syftet med att ändra detaljplanen är det ska bli möjligt att bygga ut förskolans gård. I och med detaljplaneändringen tillåts staket uppföras inom planändringsområdet och befintlig gårdsyta kan utökas.

Detaljplaneändringen har även som syfte att möjliggöra komplementbyggnader, exempelvis förråd, vilket möjliggörs genom att delar av marken förses med korsmark som tillåter att komplementbyggnader uppförs. Allmänheten kommer fortsatt kunna passera över området via en allmänt tillgänglig gång- och cykelväg som korsar området. 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-05-08