Fortsätt till huvudinnehållet

Dricksvatten

Du kan antingen ha kommunalt vatten eller vatten från egen brunn.

På Livsmedelsverkets hemsida finns mer att läsa om dricksvatten och råd om egen brunn Livsmedelsverket – dricksvatten

Har du kommunalt dricksvatten, är det Hedemora Energi AB som är dricksvattenproducent och ansvarar för kvaliteten.

Har du frågor som rör ditt kommunala dricksvatten, hör av dig i första hand till Hedemora Energi och i andra hand till kommunens Servicecenter

Hedemora Energi
Telefon: 0225-349 00
E-post: kontakt@hedemoraenergi.se
Helgfria måndag-fredagar: kl 08:00-16:00

Läs mer på Hedemora Energi:s webbplats: Hedemora Energi, vatten och avlopp

Brunnsvattnets kvalitet påverkas både av hur brunnen är byggd och var den ligger. En brunn bör till exempel inte ligga närmare än cirka 50 meter från föroreningskällor som avloppsbrunnar, avloppsledningar, gödsel, åkermark, vägdiken och kemikalier som används i jordbruk och trädgårdar.

Tänk också på att brunnen behöver tillsyn. Du kan registrera din brunn för att brunnen ska få ett säkrare skydd och dessutom höjs beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige. Läs mer på: Registrera din brunn

Det är du som fastighetsägare och brunnsägare som ansvarar för brunnens skötsel och för att undersöka vattenkvaliteten.

För att ta prov kontaktar du ett laboratorium som analyserar dricksvatten där du kan få råd och information om vad som analyseras och hur det ska gå till.

 

För de med egen dricksvattenförsörjning tillhandahåller Livsmedelsverket råd, som finns att läsa här: Råd om egen brunn

Vattenprov bör tas vart tredje år om brunnen används till en- och tvåfamiljsfastighet och en gång per år om brunnen förser många hushåll med vatten.

Eftersom vattenkvaliteten kan variera under året är det bra att ta prov under olika årstider. Till exempel på våren efter snösmältning och efter mycket regn under vår och höst.

Hedemora kommun rekommenderar att du anlitar ett ackrediterat laboratorium för er dricksvattenprovtagning.

Laboratorier som är ackrediterade hittar du på Swedacs webbplats genom att söka på dricksvatten: Ackrediteringar

Tips! Om du misstänker att du har för hög halt av bakterier kan du koka upp vattnet innan du dricker det eller använder det till matlagningen. Bakterierna dör nämligen vid cirka 70 grader. Du kan sedan förvara vattnet i kylen i ett par dagar.

I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) finns det bestämmelser som gäller för dricksvatten från anläggningar med en uppfodring på mer än 10 kubik per dygn eller om anläggningen försörjer 50 personer eller fler.

Bestämmelserna gäller också samtliga offentliga eller kommersiella anläggningar oavsett storlek. Exempel på verksamheter som måste följa Livsmedelsverkets föreskrifter:

  • Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café.
  • Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem.
  • Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor.

På Livsmedelsverkets hemsida finns information för dig omfattas av föreskrifterna: Livsmedelsverket-regler-kontroll-dricksvattenproduktion

Bidra till beredskapen mot vattenbrist

Nu finns det en ny möjlighet för dig med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att registrera brunnen och bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist.

De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten. För att kunna förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen är det viktigt att ha tillgång till lokal information om vattensituationen och vattenkvalitet i brunnar.

Det finns nu möjlighet att rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i enskilda brunnar. Uppgifterna lagras i Brunnsarkivet som finns på sgu.se. Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Brunnsarkivet används idag för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i ärenden som gäller nya brunnar i samma område. Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att brunnen förbises i till exempel ersättningsärende, hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller energibrunnar i närheten, eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag. En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt formulär på SGU:s webbplats: Sgu-brunnsinventering

Genom att som enskild brunnsägare lämna in information om vattnets kvalitet och/eller kvantitet, eller information om brunnens existens, får brunnen ett säkrare skydd samtidigt som ni medverkar till att höja beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.

Vid frågor, kontakta SGU:s kundtjänst på 018-17 90 00.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-12-12