Fortsätt till huvudinnehållet

Ny detaljplan för del av Hedemora 6:1 - Wahlmanska varmbadhuset

Ett förslag till ny detaljplan ska tas fram för fastigheten där Wahlmanska varmbadhuset står för att ändra markanvändningen samt möjliggöra avstyckning. Kommunstyrelsens strategiutskott gav positivt planbesked till upprättande av ny detaljplan den 9 oktober 2020.

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av ny fastighet för Wahlmanska varmbadhuset och ändra markanvändningen från allmänt ändamål; Gata, till en mer lämplig användning, så som centrum eller handel. Planen syftar även till att möjliggöra för utveckling av bostäder i form på den idag obebyggda kvartersmarken öster om Långgatan.

Områdesbeskrivning

Inom planområdet finns idag en större stenbyggnad som uppfördes 1899 som varmbadhus ritad av arkitekten Lars Israel Wahlman. Byggnaden brukades som varmbadhus till 1974 och stod därefter oanvänd till 1983 då byggnaden restaurerades. Den användes efter det som konstgalleri och senare också som kontor. 2010 blev huset förklarat som byggnadsminne av Länsstyrelsen Dalarna. Planområdet omfattar också en oexploaterad fastighetsyta öster om Wahlmanska huset samt Melinsgatan som stäcker sig i öst-västlig riktning mellan Landsgatan och Långgatan.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-05-18