Fortsätt till huvudinnehållet

Köldmedier, ozonskiktet och växthuseffekt

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditionsanläggningar och värmepumpar. Köldmedier bryter ned och tunnar ut ozonet i stratosfärens ozonskikt. Ozonskiktet absorberar ultraviolett ljus från solen och när lagret blir tunnare når mer skadlig ultraviolett strålning ned till jordytan. Den ultravioletta strålningen kan orsaka bland annat starr och hudcancer hos människan, även växtlighet kan påverkas negativt.

Växthuseffekten

Köldmedier är även så kallad växthusgaser d.v.s. de bidrar till att öka den globala uppvärmningen av atmosfären vilket gör att klimatet förändras. Ofta är de många gånger starkare växthusgaser än koldioxid. I och med att problemen med köldmedier uppmärksammades har Sverige och många andra länder infört bestämmelser för kontroll av köldmedier.

Anmälan av installation av aggregat

Du som är eller avser att bli operatör/verksamhetsutövare är skyldig att informera miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen innan du installerar eller konverterar ett stationärt aggregat med 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Informationen ska lämnas in minst tre veckor innan aggregatet börjar användas. Om inte detta görs måste vi ta ut en miljösanktionsavgift.

Köldmediarapport, krav för återkommande kontroll

Du ska lämna in en rapport om din anläggning/aggregat som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Rapportering ske till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Senast den 31 mars ska inlämning av fjolårets kontrollrapporter ske.

Köldmedieaggregat ska kontrolleras med följande intervall:

  • Ingen återkommande kontroll om utrustning (aggregat) innehåller mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter.
  • För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än ton koldioxidekvivalenter: minst var 12:e månad
  • För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 500 ton koldioxidekvivalenter: minst var 6:e månad
  • För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer: minst var 3:e månad.

Kontrollerna ska utföras av ett godkänt (certifierat) kontrollorgan, som utfärdar en kontrollrapport. Information om vilka kylentreprenörer som är godkända kan fås från INCERT. Det blir nu viktigt att hålla reda på datum då kontrollen utförts då det inte får gå mer än 12, 6 resp. 3 månader mellan kontrollerna.

Påfyllnadsförbud av köldmedier med hög växthuspåverkan

Från och med år 2020 är det förbjudet att fylla på köldmedium vid service och underhåll som systemet innehåller köldmedium med hög växthuspåverkan (GWP över 2500) där utrustningens koldioxidekvivalenter är högre än 40 ton koldioxidekvivalenter.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-06