Fortsätt till huvudinnehållet

Bygga eller glasa in balkong

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ny balkong eller glasa in en befintlig balkong.

Du behöver bygglov om du vill bygga nya balkonger på befintliga hus.

Du behöver också bygglov för ändringar, till exempel om du vill glasa in balkongen.

Du kan ibland också behöva bygglov för underhåll av befintliga balkonger.

Via kommunens e-tjänster kan du ansöka om bygglov. Då blir ditt ärende registrerat fortare och vi kan påbörja handläggningen. E-tjänster bygglov

Om du inte kan ansöka via e-tjänster kan du höra av dig till kommunens servicecenter för att ansöka på en blankett istället.

Här kan du läsa mer hur du ansöker om bygglov Hur får jag bygglov?

 

 

 

En balkong är för många en privat oas, men den är också en viktig del av byggnadens arkitektur och en del av det offentliga rummet. När du söker bygglov vägs alltid både enskilda och allmänna intressen in.

  • Det kan också finnas särskilda regler för balkonger i detaljplanen. Byggnaden kan också omfattas av ett bevarandeprogram för området huset ligger i. Ta gärna en tidig kontakt med oss för att se om det finns speciella regler för ditt hus.
  • För att bygglov för nya balkonger ska kunna beviljas behöver ditt förslag vara väl genomarbetat och av hög arkitektonisk kvalitet, anpassat till både byggnaden och materialval. Tänk särskilt på proportioner, symmetri och fasadindelning samt färg, form och materialval. Även utformningen av detaljer som konstruktiva infästningar och räcken ska vara väl genomarbetade, dekorativa och av hög kvalitet.
  • Tänk också på att visa grannarna hänsyn. Ökad insyn till enkelsidiga och mindre lägenheter vägs särskilt in vid frågan om bygglov.
  • När det är fråga om balkonger mot gata, park eller vatten måste det dessutom finnas särskilda skäl för att det enskilda intresset ska väga upp det allmänna. Sådana särskilda skäl kan exempelvis vara att många byggnader på gatan redan har balkonger och att byggnaden redan tidigare genomgått exteriöra förändringar.

Du behöver inte bygglov för att renovera balkonger om inte utseendet förändras, om inte bestämmelser i detaljplanen säger annat.

Men om du ska förändra den bärande konstruktionen behöver du göra en anmälan E-tjänster

Inglasning av balkong kräver bygglov.

Balkonger kan vara utformade på olika sätt, som utanpåliggande, indragna eller delvis indragna i fasaden. Balkonger indragna i fasaden kan vara lämpliga att glasa in, medan helt eller delvis utanpåliggande balkonger ibland lämpar sig sämre för inglasning.

Det är viktigt att inglasningen görs med hög kvalitet och på ett enhetligt sätt. När det gäller flerbostadshus bör samma system användas för samtliga balkonger som ska glasas in, även om genomförandet sker successivt.

Vid nybyggnation bör du redovisa principinglasning i samband med din bygglovsansökan, även om inglasning inte är aktuell i samband med nybyggnationen.

Här hittar du bygglovsansökan E-tjänster

 

Brandskydd

Inglasningen av en balkong ställer krav på särskilt brandskydd. Detta ska redovisas i en brandskyddsbeskrivning som ska lämnas in till bygglovsenheten inför startbesked.

När balkonger förses med inglasningar kan risken för brand öka, så att brand och brandgas kan spridas mellan bostadslägenheter. I Boverkets byggregler finns bestämmelser hur detta ska utföras. Tänk också på att balkongen ofta är den alternativa utrymningsvägen om trapphuset är rökfyllt vid brand. En öppning på cirka 1,2 meter rekommenderas för att klara nödutrymning via balkongen.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-09