Fortsätt till huvudinnehållet

Familjerätten

Familjerättsenheten bistår enskilda och andra myndigheter i familjerättsliga frågor. 

Till familjerätten kan du vända dig om du har frågor som gäller faderskap, vårdnad, boende, umgänge och adoptioner och få information om lagstiftningen. På familjerätten arbetar familjerättssekreterare. Vi arbetar under sekretess, men är skyldiga att anmäla om vi misstänker att barn far illa. Insatserna från Familjerätten är inte belagda med några avgifter.

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är skilda, har separerat eller aldrig levt tillsammans och som önskar komma överens om frågor som rör barnen. Syftet med samtalen är att föräldrarna själva ska hitta lösningar för sitt barn. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria.

Familjerätten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Familjerättens uppdrag innebär att utreda hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses. Utredningen ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Föräldrar som vill upprätta avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge kan vända sig till familjerätten. Avtalet godkänns av familjerätten när föräldrarna är överens och det är till barnets bästa. Ett godkänt avtal är likställt med dom eller beslut i domstol.

Familjerätten handlägger olika slags adoptioner men huvuddelen av arbetet gäller barn som adopteras från utlandet. Innan den som vill adoptera kan resa till utlandet för att adoptera ett barn behövs ett så kallat medgivande från kommunen. Till grund för ett sådant beslut ligger en hemutredning.

Från och med 1 januari 2005 skall den som önskar adoptera ha genomgått en föräldrautbildning innan beslut om medgivande kan ges. Det förekommer även adoptioner inom Sverige, till exempel kan det gälla en make/maka som önskar adoptera den andre makens/makans biologiska barn.

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra eller föräldrarna är av samma kön måste faderskapet-/föräldraskapet fastställas. En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst klicka här: Digital föräldraskapsbekräftelse. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden. Ni kan då kontakta socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, om ni inte redan har blivit kontaktade av dem.

Föräldrar kan boka tid för ett besök hos Familjerätten innan barnet är fött. Då kan de snabbare bli registrerade för gemensam vårdnad. Detta kan ha betydelse om de kommer att vilja ta del av jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen. Bekräftelsen godkänns av familjerätten när barnet är fött.

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är far till ett barn kan en DNA-undersökning visa om namngiven man är far till barnet.

Vill du ha mer information?

Kom i kontakt med en familjerättssekreterare via kommunens växel 0225-340 00

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-04-28