Fortsätt till huvudinnehållet

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män

Regeringen fattade den 9 mars 2017 beslut om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Förändringarna i ersättningen träder i kraft den 1 juli 2017. De av regeringen beslutade förändringarna innebär avsevärt lägre ersättning till kommunerna för bland annat arvodeskostnader till gode män.

Mot bakgrund av de förändrade ekonomiska förutsättningarna har kommunerna inom V-Dala överförmyndarsamverkan blivit tvungna att se över arvodesnivån och kostnadsersättningar till gode män för ensamkommande barn. Kommunfullmäktige i Hedemora beslutade 2017-04-25 om de nya reglerna inom V-Dala överförmyndarsamverkan som träder i kraft den 1 juli 2017. Kommunfullmäktige i Avesta och Norberg beslutade 2017-05-22 respektive 2017-06-19. 

Detta är inte något unikt för V-Dala överförmyndarsamverkan, utan överförmyndarna i hela Sverige har sett över eller håller på och se över arvodesnivåerna till gode män för ensamkommande barn med anledning av detta.

Fr o m 1 juli 2017 gäller följande riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män för ensamkommande barn inom V-Dala överförmyndarsamverkan.

1. Ersättning för gode män enligt 2 § lagen (2005:429) för ensamkommande barn ska från och med 1 juli 2017 utgå med ett fast schablonaarvode om 2,25 procent av prisbasbeloppet (år 2017 – 1 008 kr) per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning enligt uppvisade utlägg och reseersättning enligt den av riksdagen beslutade skattefria bilersättningen. Beslutet ersätter tidigare beslut för arvodering av gode män med uppdrag för ensamkommande barn.

Kostnadsersättning beviljas om gode mannen kan visa upp vad man haft för kostnader och med vilka belopp. Bilersättning ska styrkas med uppgift om antal kilometer, färdväg och syfte med resan.

2. Om barnet blir kallat till Migrationsverket utgår en ersättning om 200 kronor per timme i arvode till gode mannen.

3. Om särskilda skäl föreligger har överförmyndarkansliet möjlighet att i förväg godkänna att en åtgärd vidtas som normalt inte ingår inom ramen för godemansuppdraget. Då utgår en ersättning om 200 kronor per timme i arvode till gode mannen.

4. God man ska lämna in redovisning av utfört uppdrag varje kvartal i enlighet med direktiv från V-Dala överförmyndarsamverkan.

5. Överförmyndaren har rätten att göra en individuell skälighetsbedömning av arvodesnivån i ärendena.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-26