Fortsätt till huvudinnehållet

Köp och försäljning

Om gode man eller förvaltaren vill sälja eller köpa en fastighet å sin huvudmans vägnar, krävs överförmyndarens samtycke till åtgärden. Som fastighet räknas mark, eventuellt bebyggd med ett hur. Fritidshus på ofri grund faller utanför fastighetsbegreppet och räknas som sk lös egendom. Överförmyndarens samtycke gäller också nyttjanderätt till fast egendom (bostadsrätt, tomträtt, vägrätt, gravrätt, servitut, rätt till elektrisk kraft, rätt till jakt eller fiske samt avtal om t ex arrende av en kolonilott eller parkeringsplats).

Gode mannen eller förvaltaren får ansöka om överförmyndarens samtycke. Ansökan ska vara ställd till överförmyndaren i den kommun där huvudmannen är folkbokförd och undertecknad av gode mannen eller förvaltaren. I ansökan ska skälen till åtgärden (köpet eller försäljningen) anges noga. Om huvudmannen förstår vad saken gäller krävs dennes medgivande till åtgärden. Medgivandet bör vara skriftligt och kan biläggas ansökan. Om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke på grund av sitt hälsotillstånd ska detta stödjas av läkarintyg eller annan relevant  dokumentation. Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller ska huvudmannens make/maka/sambo och närmaste släktingar beredas möjlighet att lämna yttrande över försäljningen.Yttrande behöver bara begäras in om det kan ske på ett smidigt sätt och, som lagen uttrycker det, utan betydande tidsförlust. Om omständigheterna är sådana att yttrande inte kan tas in, kan förklaring om varför lämnas med ansökan. Det ska framgå av ärendet vilka anhöriga som beretts tillfälle till yttrande. Observera att de anhöriga inte har någon vetorätt, utan bara rätt att uttrycka sin åsikt. Om säljaren är ett dödsbo måste en kopia av den registrerade bouppteckningen lämnas in med ansökan.

Bilagor som efterfrågas av överförmyndaren tillsammans med ansökan: 

  • Köpekontrakt (originalhandling undertecknad av alla parter)
  • Taxeringsbevis (utvisande senaste taxeringsvärde, gäller endast fastighet)
  • Värderingsutlåtande (av oberoende värderingsman). Värderingsutlåtandet ska beskriva fastigheten så detaljerat och fullständigt som möjligt.
    Om det är en mäklare, får inte samma mäklare/mäklarbyrå som har objektet till försäljning göra värderingen. Om mäklare inte anlitas, krävs två oberoende värderingsintyg gjorda av opartiska auktoriserade värderingsmän.  
  • Kopia av annons
  • Budgivningslista
  • Vid köp av bostadsrätt bör besked från bostadsrättsföreningen att de accepterar den enskilde som köpare skickas med till överförmyndaren
  • Ägarbevis – bostadsrätt. Ägarbevis = utdrag ur medlems- och ägarförteckningen (lägenhetsbok), där det visas om en viss lägenhet är pantsatt/belånad eller inte samt vem som är rätt ägare/bostadsrättshavare.
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-26