Fortsätt till huvudinnehållet

Köp och försäljning

Om förmyndaren/na vill sälja eller köpa en fastighet å sin omyndiges vägnar, krävs överförmyndarens samtycke till åtgärden. Som fastighet räknas mark, eventuellt bebyggd med ett hus. Fritidshus på ofri grund faller utanför fastighetsbegreppet och räknas som sk lös egendom. Överförmyndarens samtycke gäller också nyttjanderätt till fast egendom (bostadsrätt, tomträtt, vägrätt, gravrätt, servitut, rätt till elektrisk kraft, rätt till jakt eller fiske samt avtal om t ex arrende av en kolonilott eller parkeringsplats).

Förmyndaren/na får ansöka om överförmyndarens samtycke. Ansökan ska vara ställd till överförmyndaren i den kommun där den underårige är folkbokförd och undertecknad av förmyndaren/na. I ansökan ska skälen till åtgärden (köpet eller försäljningen) anges noga. 

Bilagor som ska bifogas med ansökan: 

  • Köpekontrakt (originalhandling undertecknad av alla parter)
  • Underrättelse om beslut om fastighetstaxering (Skatteverket) alt utdrag ur fastighetsdataregistret eller annan handling som visar senaste taxeringsvärde och vilka pantbrev som är uttagna – fastighet
  • Fastighetsbevis (visar hur fastigheten är belånad) – fastighet
  • Värderingsutlåtande (av oberoende värderingsman). Värderingsutlåtandet ska beskriva fastigheten så detaljerat och fullständigt som möjligt.
    Om det är en mäklare, får inte samma mäklare/mäklarbyrå som har objektet till försäljning göra värderingen. Om mäklare inte anlitas, krävs två oberoende värderingsintyg gjorda av opartiska auktoriserade värderingsmän.  
  • Kopia av annons
  • Budgivningslista
  • Ägarbevis – bostadsrätt. Ägarbevis = utdrag ur medlems- och ägarförteckningen (lägenhetsbok), där det visas om en viss lägenhet är pantsatt/belånad eller inte samt vem som är rätt ägare/bostadsrättshavare. 

Vid köp av bostadsrätt bör besked från bostadsrättsföreningen att de accepterar den enskilde som köpare skickas med till överförmyndaren.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-26