Fortsätt till huvudinnehållet

Livsmedelskontroll

I Hedemora kommun ska invånare och besökare tryggt kunna dricka vatten ur kranarna och äta mat på restauranger utan att riskera att bli sjuka. Det är du som driver en livsmedelsverksamhet som ansvarar för att dina livsmedel är säkra att äta, att de är rätt märkta och håller den kvalitet som utlovas.

För att ha kontroll över det finns miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, den myndighet i kommunen som utför tillsyn och kontrollerar att din livsmedelsverksamhet följer de lagar och krav som finns. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden består av folkvalda politiker. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att kontrollera att livsmedelsföretagare i Hedemora kommun följer de lagar och regler som finns.

Säkra livsmedel och korrekt information

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens inspektörer gör besök i din verksamhet för att kontrollera redlighet och livsmedelssäkerhet.

Med redlighet menar vi att konsumenten ska få det som den betalar för och inte bli lurad. För dig som företagare innebär det att märkning och presentation av livsmedlen ska följa reglerna och att informationen till kunderna ska vara korrekt. Drycker, kosttillskott, prestationshöjande preparat och liknande produkter räknas också som livsmedel.

Med livsmedelssäkerhet menar vi bland annat att livsmedlen ska hanteras, tillagas och förvaras på ett säkert sätt i verksamheten, så att dina gäster inte blir sjuka av den maten du serverar. Därför är det viktigt att ha tydliga rutiner och sköta sin egenkontroll i verksamheten.

Riskklassning

Livsmedelskontrollen är baserad på de risker som finns i verksamheten som kontrolleras.

Hur mycket kontroll varje livsmedelsverksamhet behöver bestäms av riskklassningen. Riskklassningen styrs bland annat av:

 • Vilken typ av verksamhet och vilka livsmedel som du hanterar.
 • Storleken på produktionen.
 • Om maten du tillagar ska ätas av känsliga grupper (till exempel skolbarn som behöver specialkost, sjukhuspatienter eller förskolebarn).
 • Om du ansvarar för information till konsumenter om de livsmedel du säljer.
 • Resultat vid tidigare kontroller.

Utifrån riskklassningen får din verksamhet en tid för planerad kontroll, som är det genomsnitt timmar din verksamhet kommer att kontrolleras varje år. Högre risk innebär mer kontrolltid i verksamheten och lägre risk mindre kontrolltid. Det betyder att livsmedelsverksamheter som sköts på samma sätt med samma risker, ska få samma uppskattade kontrolltid.

Kontakta kommunens servicecenter för att få veta mer om riskklassningen av din verksamhet.

Erfarenhetsklassen påverkar din avgift

Tiden för planerad kontroll (kontrolltiden) och den avgift du betalar för nedlagd tid i kontrollärendet påverkas av resultatet från tidigare kontroller och vilken erfarenhet miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har av din verksamhet.

En livsmedelsverksamhet kan bli placerad i erfarenhetsklass A, B eller C. Alla nya verksamheter blir först placerade i erfarenhetsklass B, som är normalläget. När vi gjort kontroll på din verksamhet gör vi en bedömning av hur väl du sköter den. Det kan innebära att vi ändrar din erfarenhetsklass utifrån Livsmedelsverkets kriterier för erfarenhetsklassning.

Om du endast har någon enstaka avvikelse vid kontrollen och i övrigt fungerande rutiner för säker livsmedelshantering, där du själv upptäcker brister och åtgärdar dem, kan din verksamhet bli placerad i erfarenhetsklass A kommande år. Det innebär att du får hälften så lång kontrolltid och därmed halva kontrollavgiften jämfört med normalläget.

Om du har fler återkommande avvikelser kan du behöva mer ordinarie kontrolltid. Då kan du bli placerad i erfarenhetsklass C kommande år. Det innebär att kontrolltiden ökar med 50 procent, och att kontrollavgiften därmed höjs med 50 procent jämfört med normalläget.

Läs mer om riskklassning på Livsmedelsverkets hemsida: Livsmedelsverkets riskklassning

Var förberedd på kontrollen

Hur lång tid ditt ärende tar beror i grunden på vilken typ av verksamhet du driver, hur stor den är och vilka risker som finns i hanteringen av livsmedel. Du kan påverka din kontrolltid genom att ha kunskap och styrning på din verksamhet, med bra rutiner och egna kontroller, som gör att livsmedelslagstiftningen följs. Du kan även påverka tiden som läggs ner i ärendet genom att vara förberedd på att redovisa och berätta hur din verksamhet sköts enligt livsmedelslagstiftningen.

Här är några bra grundfrågor att ställa sig inför kontrollerna:

 • Har all personal kunskap anpassad till arbetsuppgifterna och ansvaret för säkra livsmedel?
 • Hur får kunden information om de livsmedel vi säljer eller serverar?
 • Är informationen korrekt och inte vilseledande gentemot konsumenten?
 • Är lokalen anpassad för verksamheten? Hur sköts underhåll och utrustning?
 • Hålls lokalen och utrustningen ren? Vilka hygienrutiner har vi före, under och efter tillagnings- eller beredningsprocessen?
 • Förvaras livsmedel på ett säkert sätt? Hur ser vi till att livsmedel skyddas vid förvaringen och att den sker i rätt temperaturer?
 • Hur kontrollerar vi att livsmedel vi köper in kommer från registrerade livsmedelsföretag?
 • Hur kan vi redovisa vem vi har köpt livsmedel från?
 • Kan kunden tydligt och lätt få information om vilka allergener maten innehåller?
 • Hur säkerställer vi att informationen om allergener är korrekt och fullständig?
 • Vilka rutiner för varmhållning och nedkylning har vi? Följer vi temperaturgränserna?

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27