Fortsätt till huvudinnehållet

Kommunens styrande dokument och regler

I Hedemora kommuns författningssamling hittar du dokument som styr och reglerar den kommunala verksamheten, utöver kommunallagen och andra författningar.

Styrdokumentens syfte och funktion

Kommunallagen utgör ramarna för kommunens befogenheter. Hedemora kommun styrs dels av lagar och författningar, dels av den politiska viljan. Kommunens förtroendevalda kan beskriva hur de vill realisera den politiska viljan i styrdokument.

Bostadspolitiska riktlinjer 2021-2024

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Riktlinje beredskap vid höga temperaturer

Riktlinjer beroende och missbruk

Riktlinje biståndsbedömning SoL

Riktlinje för arbete mot korruption och otillåten påverkan

Riktlinje för handläggning av området beroende och missbruk, vuxen

Riktlinje för att motverka våld i nära relationer

Riktlinje för avvikelsehantering.pdf

Riktlinje för bedömning enligt LSS

Riktlinje för beredningsprocessen

Riktlinje för bostadsanpassning

Riktlinjer för byggarbetsbodar och övrig byggetablering

Riktlinje för digital kommunikation e-post m.m.

Riktlinje för GDPR-arbetet i Hedemora kommuns nämnder och bolag

Riktlinje för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för friskolebidrag

Riktlinje för fullgörande av skolplikt på annat sätt och skolpliktens upphörande vid utlandsvistelse

Riktlinje för förstärkt uppsiktsplikt i kommunala bolag

Riktlinje för gatu- och vägbelysning

Riktlinje för handläggning av barn och ungdom

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinje för handläggning av familjehemsvård

Riktlinje för hantering av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Hedemora kommun

Riktlinje för hantering av kränkande särbehandling trakasserier sexuella trakasserier och repressalier

Riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd

Riktlinjer för interkommunal ersättning för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Riktlinjer för interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Riktlinje för intern kontroll

Riktlinje för intern rapporteringskanal för visselblåsning

Riktlinje för investeringar

Riktlinje för lex Sarah

Riktlinje för läkar- och tandläkarbesök samt sjukhusbesök

Riktlinjer för mat och måltider i Hedemora kommuns kostverksamheter

Riktlinje för minoritetspolitiskt arbete i Hedemora

Riktlinje förskrivning av individuellt förskrivna hjälpmedel_1_2.pdf

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder

Riktlinjer för skötsel och användning av mark

Riktlinje för föreningsbidrag, evenemangsbidrag, sponsringsbidrag,
Idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) och extern uppvaktning vid
jubileum, etableringar, invigningar samt idrottsliga- och
kulturella gärningar

Riktlinje för styrdokument

Riktlinje för tobak

Riktlinjer för varuhemsändning

Riktlinje komponentavskrivning

Riktlinjer kontaktpolitiker i omsorgsnämnden

Riktlinjer kontaktpolitiker i bildningsnämnden

Riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet

Riktlinje markanvisning

Riktlinje rörande hot och våld

Riktlinjer vårdnadsöverflytt.pdf

Riktlinje gällande användning av kommunkoncernens egendom

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-09-22