Fortsätt till huvudinnehållet

Kommunens styrande dokument och regler

I Hedemora kommuns författningssamling hittar du dokument som styr och reglerar den kommunala verksamheten, utöver kommunallagen och andra författningar.

Styrdokumentens syfte och funktion

Kommunallagen utgör ramarna för kommunens befogenheter. Hedemora kommun styrs dels av lagar och författningar, dels av den politiska viljan. Kommunens förtroendevalda kan beskriva hur de vill realisera den politiska viljan i styrdokument.

Bostadspolitiska riktlinjer 2021-2024

Program för krisberedskap och civilt försvar

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Riktlinje för användning av kommunkoncernens egendom

Riktlinje för arbete mot korruption och otillåten påverkan

Riktlinje för att motverka våld i nära relationer

Riktlinje för avvikelsehantering

Riktlinje för bedömning enligt LSS

Riktlinje för beredningsprocessen

Riktlinje för beredskap vid höga temperaturer

Riktlinje för biståndsbedömning SoL

Riktlinje för bisysslor

Riktlinje för bostadsanpassning

Riktlinje för byggarbetsbodar och övrig byggetablering

Riktlinje för digital kommunikation e-post m.m.

Riktlinje för digitaliseringsstrategi

Riktlinje för direktupphandling

Riktlinje för distansarbete

Riktlinje för elevhälsoarbete samt rutiner

Riktlinje för familjerätt

Riktlinje för friskolebidrag

Riktlinje för fullgörande av skolplikt på annat sätt och skolpliktens upphörande vid utlandsvistelse

Riktlinje för förstärkt uppsiktsplikt i kommunala bolag

Riktlinje för gatu- och vägbelysning

Riktlinje för GDPR-arbetet i Hedemora kommuns nämnder och bolag

Riktlinje för god ekonomisk hushållning

Riktlinje för handläggning av barn och ungdom

Riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinje för handläggning av familjehemsvård

Riktlinje för handläggning av området beroende och missbruk, vuxen

Riktlinje för hantering av hot och våld

Riktlinje för hantering av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Hedemora kommun

Riktlinje för hantering av kränkande särbehandling trakasserier sexuella trakasserier och repressalier

Riktlinje för hjälpmedel

Riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd

Riktlinje för inköp och upphandling med tillhörande avtalsförvaltning

Riktlinje för interkommunal ersättning för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Riktlinje för interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Riktlinje för intern kontroll

Riktlinje för investeringar

Riktlinje för kommunikation

Riktlinje för komponentavskrivning

Riktlinje för kontaktpolitiker i bildningsnämnden

Riktlinje för kontaktpolitiker i omsorgsnämnden

Riktlinje för lex Sarah

Riktlinje för läkar- och tandläkarbesök samt sjukhusbesök

Riktlinje för markanvisning

Riktlinjer för mat och måltider i Hedemora kommuns kostverksamheter

Riktlinje för minoritetspolitiskt arbete i Hedemora

Riktlinje för pensioner

Riktlinje för serveringstillstånd

Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder

Riktlinje för skötsel och användning av mark

Riktlinje för föreningsbidrag, evenemangsbidrag, sponsringsbidrag, Idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) och extern uppvaktning m.m.

Riktlinje för styrdokument

Riktlinje för trafiksäkerhet och resor

Riktlinje för tobak

Riktlinje för uppvaktning och representation för anställda och förtroendevalda

Riktlinje för varuhemsändning

Riktlinje för visselblåsning, intern rapporteringskanal

Riktlinje för vårdnadsöverflytt

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-05-20