Fortsätt till huvudinnehållet

Använda bekämpningsmedel

Om din verksamhet använder eller sprider bekämpningsmedel ska du så långt som möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa eller miljön.

För att minska risken för att människor eller miljö skadas ska du främst välja mekaniska, termiska eller biologiska metoder för växtskydd eller skadedjursbekämpning. Spridning av kemiska bekämpningsmedel bör bara ske när det är absolut nödvändigt och när andra metoder inte är praktiskt möjliga eller ekonomiskt försvarbara. Innan spridning ska du alltid ta reda på om du behöver söka tillstånd eller lämna in en anmälan eller underrättelse till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Du måste söka tillstånd för att använda bekämpningsmedel:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • inom skyddsområde för vattentäkt

En skriftlig anmälan till miljökontoret ska göras minst 4 veckor innan spridningen om den ska göras på

 • vägområden
 • för att förhindra spridning av invasiva främmande arter
 • andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat på banvallar inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Om du yrkesmässigt sprider en biocidprodukt i produkttyp 8 (träskyddsmedel), 14 (rodenticider) eller 18 (insekticider) på en plats som allmänheten har tillträde till ska du i samband med spridningen eller snarast därefter underrätta kommunen. Den som sprider biocidprodukter ska dessutom informera om bekämpningen på väl synliga anslag om allmänheten har tillträde.

Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen, och förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer. Det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet: klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas av var och en.

Ladda ner blankett för din anmälan via vår e-tjänst: Spridning av bekämpningsmedel

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27