Fortsätt till huvudinnehållet

Schakttillstånd

För gräv- och schaktarbeten på Hedemora kommuns mark krävs ett schakttillstånd. På gator, vägar, gång- och cykelvägar krävs även en godkänd trafikanordningsplan innan arbete får påbörjas.

Ansökan ska komma in till oss senast två veckor innan det planerade arbetet påbörjas. Vid mycket stora arbeten är handläggningstiden längre.

Vid akuta fel, som läckor och kabelbrott, får arbetet starta omedelbart utan tillstånd, men du ska skicka in din ansökan senast en vecka efter att arbetet påbörjades. Det kostar inget att ansöka om schakttillstånd.

Ansöka om tillstånd att schakta

När du ansöker om schakttillstånd som berör gator, vägar, gång- och cykelvägar ska du även bifoga en trafikanordningsplan (TA-plan) som samhällsenheten vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska godkänna.

TA-planen intygar att arbetet kommer att ske på ett säkert sätt för både trafikanter och utförare. För arbeten som kräver omfattande avspärrningar rekommenderas att entreprenören kompletterar TA-planen med en beskrivning för hur trafiken kan ledas om på andra vägar.

Det är mycket viktigt att ansökningen är komplett ifylld och ansökningar med dålig information kan vi inte handlägga.

Tänk på detta innan du ansöker

  • Generellt krävs en ritning och ett tillstånd per schakt. z
  • Varje schaktning tidsätts med start- och slutangivelse och ska avanmälas.
  • Behöver schakttillståndet förlängas ansök om detta i god tid innan tillståndet går ut.
  • Trafikanordningar, arbetspunkter- eller sträckor och schakter ska synas på ritningen.
  • Redovisa trafiklösningar för motorfordon, gång- och cykeltrafikanter.

Ansvarsförsäkring

Vi förutsätter att du har en ansvarsförsäkring.

1. Tillstånd för grävning

Ansökan om tillstånd för grävning ska vara inkommen till samhällsenheten, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast två veckor före arbetets igångsättning.

Ansökan görs på särskild blankett, som även utgör beställning av områdets eller ytans återställande.

Om TA-plan krävs så lämnas den in tillsammans med schaktansökan, dock senast en vecka före arbetets start. I de fall samhällsenheten har erinringar mot eller synpunkter på planerat arbete lämnas omgående besked härom.

Förbesiktning av arbetsområde kan avropas av båda parter oförutsett akut behov av arbete i gatumark och parkmark (akut skada, läckage, kabelbrott etc.) får startas omedelbart utan tillstånd.

Anmälan skickas in så snart tillfälle ges dock senast en vecka efter arbetets påbörjan.

2. Schaktning

Enligt beslut i Ks 1998- § 98 ska rekommendationerna i Kommunförbundets skrift ”Ledning för grävning” tillämpas.

All schaktning för lednings- och kabeldragning inom gatu- och parkmark ska göras så att minsta möjliga skada åstadkoms på befintliga anläggningar och vegetation.

Innan schaktning utförs ska, där så är möjligt, beläggning skäras. Beläggningskanter ska vara raka och formen ska vara kvadratisk eller rektangulär.

Anläggningsarbetena ska bedrivas så att allmän trafik i minsta möjliga mån hindras och att framkomligheten för boende i området inte försvåras.

Det är sökandens ansvar att kontakta och informera fastighetsägare och/eller vägförening som berörs av lednings- och schaktningsarbete samt se till att ingångar till fastigheter är tillgängliga.

3. Schaktmassor

Uppschaktade massor ska föras bort. Endast då det med hänsyn till mindre omfattande trafik och till allmän trevnad med flera faktorer är det möjligt, att mindre mängd massor läggs upp tillfälligt i anslutning till arbetsplatsen.

4. Tippar och upplag

Den sökande ordnar i samråd med samhällsenheten på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tippar och upplagsplatser.

Vid uppbrytning av kantsten, plattor eller liknande får de ej läggas så de skapar hinder eller trafikfara för gående, cyklister eller fordon.

5. Trafiksäkerhetsåtgärder

Den ansvariga förvaltningen eller företaget har ansvar att vidta samt underhålla de trafiksäkerhetsåtgärder som krävs.

SKR:s handbok ”Arbete på väg”, säkerhetsanordningar och utmärkning vid vägarbete, ska följas.

Trafikanordningsplan ska lämnas in till samhällsenheten på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast 1 vecka före att arbetet startar.

Vid eventuella brister i avstängningar eller då sättningar har uppstått efter återfyllning, som kommunen kopplas in för att åtgärda, debiteras den sökande kostnader för utfört arbete.

Det är sökandens ansvar att kontakta och informera gällande de arbeten som ska utföras, samt de olägenheter som det kan medföra, fastighetsägare, boende och affärsinnehavare som berörs av lednings- och schaktningsarbete samt se till att ingångar till fastigheter är tillgängliga.

6. Ansvar

Förvaltning eller företag som utför arbetet återställer på egen bekostnad ianspråktagen mark eller anläggning i förutvarande skick, om inte annat skriftligen överenskommits, och ersätter Hedemora kommun för administrativa framtida underhåll och standardsänkning.

7. Renhållning

Efter lednings- och kabelarbetena ska samtliga berörda områden städas och uppkomna överskottsmassor transporteras bort.

Om olägenhet uppstår i och runt den schaktade ytorna ska sopning och lagning ske i gata eller trottoar. Detta bevakas och bekostas av den sökanden tills dess att asfaltering sker av väghållaren.

Om rengöring ej utförs förbehåller sig kommunen rätten att rengöra gatan samt debitera den sökanden.

8. Snöröjning och sandning

Ansvarig förvaltning eller företag är under arbetets gång skyldig att utföra snöröjning och sandning på provisoriska förbifarter för all trafik i anslutning till arbetsplatsen.

Läs mer om snöröjning i Hedemora: Vinterväghållning i Hedemora kommun – Hedemora kommun (panang.dev)

9. Återställning

Kommunen förbehåller sig rätten att själv svara för återställningsarbete av beläggning. Ersättning för återställningsarbete och framtida underhåll erläggs enligt uppmätning. Om någon av parterna så önskar skall gemensam besiktning och uppmätning utföras.

All återställning ska utföras av Samhällsenheten eller av Samhällsenheten utsedd entreprenör.

Överbyggnaden inklusive beläggning utförs med den överbyggnadstyp som vägen i övrigt är uppbyggd av. Lagren återställs i komprimerade tjocklekar. Återfyllning under terrass ska utföras med befintligt material eller material med samma tjälfarlighetsklass. Förstärkningslager inklusive befintligt bärlager får återanvändas som förstärkningslager. Om materialskiljande lager finns, ska detta återställas. Om vägen/gatan är tjälisolerad ska isolering återställas med samma tjocklek och kvalitet. Stenmjöl får icke användas i överbyggnad. Nytt bärlager ska alltid användas. Den som utfört schaktning i växtjord ska svara för återfyllning om inte annat överenskommits. Den nya växtjorden ska hålla den kvalitet som bestäms av förhållanden på platsen. I vissa fall kan jordprov erfordras.

Beläggning

Upptar schaktbredden 75 % eller mer av gångbane- eller körbanebredden, ska hela bredden beläggas.
Där återstående beläggningsbredd mot kantsten eller husliv är mindre än 50 cm skall även denna restremsa beläggas. Återställning av skador utanför schaktytan (sekundärskador) som har förorsakats på beläggningar och andra anordningar ska bekostas av beställaren. Asfaltmassans sammansättning ska uppfylla fordringarna i ATB VÄG.

Beläggningstjocklek skall motsvara befintlig tjocklek, dock minimum 40 mm, om inte belastningen på körbanan erfordrar mer. Beläggningskanter ska vara raka och formen ska vara kvadratisk eller rektangulär.
Beläggningskanten ska förskjutas en tredjedel av schaktdjupet, dock minst 50 cm i förhållande till schaktkanten. Raka och rena asfaltkanter ska klistras med asfaltemulsion innan beläggningen utförs.
Anslutning till kantstöd, husvägg, brunnsbetäckningar, stolpar mm utförs med omsorg och utan mellanrum.

Vid schakt i grusyta påförs 5 cm grusslitlager.

Plattor, kantsten, målning

Vid arbeten där beläggning med betongplattor förekommer ska utöver schaktbredden minst en plattbredd på varje sida av ledningsschakten rivas och sättas om. Kantsten, rännsten eller annan trafikanordning eller markering som skadas ska återställas i ursprungligt skick.

Betäckningar
Förekommande betäckningar för olika slag av brunnar, ventiler eller polygonpunkter inom schaktområdet ska justeras i plan- och höjdled. Betäckningens överyta ska efter justering ligga 1-1,5 cm under färdig beläggning.

För återställning av olika typer av naturmark så ska återställningen ske enligt överenskommelse med Samhällsenheten.

 

 

10. Meravgifter

Beställaren skall ersätta Hedemora kommun för administration, framtida underhåll och standardsänkning till följd av ingrepp i vägkroppen. Ersättning utgår med ett procentpåslag på den kostnad som Samhällsenheten har haft för återställning av beläggning inom tillståndsområdet.

Du kan behöva flera tillstånd

Du kan behöva tillstånd från andra än bara grävtillståndet från Hedemora kommun. Det är alltid du som vill  gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på. Är du osäker på vad som gäller hjälper vi dig gärna. Kommunens kundcenter kan svara på enklare frågor eller hänvisa dig vidare.

Du kan behöva tillstånd från polisen

Om du behöver använda allmän mark för upplag (avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall eller material), skyltar och liknande behöver du också söka tillstånd hos Polisen.

Du kan behöva tillstånd från länsstyrelsen

Om platsen du vill gräva på är klassat som fornminne behöver du tillstånd från Länsstyrelsen Dalarnas län .

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27