Fortsätt till huvudinnehållet

Begäran om planbesked

Du som planerar att utföra något inom en fastighet som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har möjlighet att ansöka om planbesked hos kommunen.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut där kommunen tar ställning till om åtgärden som ansökan gäller är lämplig att genomföra utifrån översiktsplanen, det allmänna intresset.

Ett planbesked är ett mycket tidigt principbeslut och innebär endast att kommunen beslutar om vi ska inleda en planläggning för det aktuella området eller inte. Ett positivt planbesked innebär alltså bara att planprocessen kan starta.

Planen måste sedan antas och vinna laga kraft vid planprocessens slut för att man ska få börja bygga.

I ansökan ska syftet med projektet redovisas tillsammans med en kartskiss som visar läge och omfattning.

Planbesked ska lämnas inom 4 månader från komplett ansökan där vi meddelar om en planläggning ska inledas eller inte.

Oavsett om din ansökan får ett positivt eller negativt besked tas det ut en planavgift av dig om sökande. Hur stor avgiften är anges i plan- och bygglovstaxan.

På blanketten finns anvisningar om vilka ritningar och övriga handlingar som ska skickas med ansökan.
Blankett för din ansökan hittar du bland våra e-tjänster  Begäran om planbesked

 

En avgift tas ut för behandlingen av ett planbesked i enlighet med gällande plan- och bygglovstaxa.

När vi fått in din ansökan bedömer våra planhandläggare på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den och sammanställer sedan ett förslag till beslut.

Det är sedan kommunstyrelsens strategiutskott som beslutar om att säga ja eller nej till din ansökan om planbesked.

Besked ska ges inom 4 månader efter komplett ansökan.

Ett positivt planbesked gäller i 2 år och ska ange när planen beräknas antas. Beslutet är inte möjligt att överklaga. Ett positivt planbesked är inte heller en garanti för att en plan slutligen kan antas eftersom man på förhand inte vet vilka synpunkter som inkommer eller om förhållanden förändras.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-24