Fortsätt till huvudinnehållet

Omsorgsnämndens hantering av personuppgifter

Omsorgsnämnden ansvarar för dina personuppgifter som du lämnar och omsorgsförvaltningen hanterar dem.

Hedemora kommun värnar om din personliga integritet och all behandling av personuppgifter sker därför alltid enligt gällande lagstiftning.

Omsorgsnämnden skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och du har alltid rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Det kan handla om personuppgifter du lämnar i blanketter, e-post, e-tjänster, vid personliga kontakter med oss eller de uppgifter om dig som kommunen fått på annat sätt. Du ska kunna känna dig trygg med hur kommunen behandlar dina personuppgifter.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna information och besöka 
www.integritetsskyddsmyndigheten.se (IMY) för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Den information om dig som vi samlar in är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt lag och/eller gentemot dig. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Omsorgsnämnden har rätt att behandla personuppgifter som är nödvändiga och det finns lagligt stöd att göra det. För att ha rättsligt stöd krävs någon av nedanstående rättsliga grunder:

 • samtycke
 • ett avtalsförhållande med dig
 • en rättslig förpliktelse
 • något av allmänt intresse
 • myndighetsutövning
 • skydd för intresse av grundläggande betydelse för den registrerade eller annan fysisk person
 • ett berättigat intresse med intresseavvägning. Det får inte användas som grund av offentliga myndigheter, men kan användas av kommunens bolag.

Om samtycke

Samtycke kan användas om du inte är i beroendeställning till myndigheten eller bolaget och du frivilligt har samtyckt till behandlingen. Du kan återkalla ditt samtycke när du vill genom att meddela myndigheten/bolaget detta.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av omsorgsnämnden och omsorgsnämndens eventuella personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra myndigheter eller bolag, om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller om du frivilligt godkänt att vi gör det.

Offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen och allmän handling

Omsorgsnämnden lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar, vilka vi är skyldiga att lämna ut på begäran. Det framgår bland annat av grundlagen tryckfrihetsförordningen.

Om den allmänna handlingen kan omfattas av sekretess, genomförs före utlämnandet en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land eller internationell organisation

Omsorgsnämnden överför normalt inte dina personuppgifter till internationell organisation eller länder utanför EU/EES.

Om så skulle vara nödvändigt, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå (EU-kommissionen har beslutat om vad adekvat skyddsnivå innebär) vid överföring eller delning av sådana utvalda tredje parter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt med anledning av våra åtaganden gentemot dig, beslut om gallring, samt gällande lagstiftning.

Gallringsbesluten innehåller information om när omsorgsnämnden får gallra, alltså ta bort allmänna handlingar som bland annat innehåller dina personuppgifter.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Omsorgsnämnden värnar om din integritet och arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter till exempel genom behörighetsbegränsningar. I övrigt arbetar nämnden för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter till information om dina personuppgifter

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom registerutdrag. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig (rätten till registerutdrag). Kopian är gratis att begära, med vissa undantag. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen
  • ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller
  • vägra att tillmötesgå begäran.

Din begäran ska innehålla sådana uppgifter om dig, t ex namn och personnummer, att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du kan därför behöva legitimera dig för att verifiera din identitet.

 • Rätt till rättelse. Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga, kan du begära att få dem rättade.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”) Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för, om du återkallar ett samtycke eller om personuppgifterna har behandlats olagligt. Vi kan inte radera dina uppgifter om de utgör eller inryms i allmänna handlingar, där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring eller är nödvändiga för att vi ska kunna utföra arbetsuppgifter där vår behandling av dina personuppgifter genomförs med stöd av de rättsliga grunderna rättlig förpliktelse, myndighetsutövning eller allmänt intresse. Inte heller om de ska tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet. Om vi ej kan radera personuppgifterna på grund av lagstadgat krav på lagring, blockerar vi datan som vi är skyldiga att spara, för att de inte ska kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
 • Rätt till begränsning av behandling. Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Du har rätt att krav att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta,
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning,
 • vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk,
 • du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i dataskyddsförordningen 2016/679 i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade till annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning är att personuppgifterna behandlas med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat. Rätten till dataportabilitet gäller därför inte om behandlingarna av dina personuppgifter genomförs med stöd av de lagliga grunderna myndighetsutövning eller allmänintresse.
 • Rätt till invändning av behandling. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.
 • Rätt till att motsätta sig automatiserad behandling. Du har rätt att motsätta dig ett beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Undantag finns.
 • Rätt att återkalla samtycke. Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Klagomål. Om du är missnöjd med hur vi behandlar personuppgifter om dig, har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. www.integritetsskyddsmyndigheten.se

Begäran om att använda dina rättigheter enligt ovan skickas till kommunens kundtjänst genom e-tjänsten ”Begäran om att använda mina rättigheter” på kommunens webpplats www.hedemora.se. För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: kommun@hedemora.se eller telefonnummer 0225-34 000.

Du kommer att få information om de åtgärder som vidtagits med anledning av din begäran senast en månad efter att vi har mottagit din densamma.

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden, org.nr. 212000-2254, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Kontaktuppgifter:

Omsorgsnämnden
Hedemora kommun
Box 201
776 28  Hedemora

E-post: omsorgsnamnden@hedemora.se

Tel. 0225-34 000 (växel)

Dataskyddsombud

I frågor som gäller behandlingen av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige, har du möjlighet att kontakta kommunens dataskyddsombud.

Dataskyddsombud för omsorgsnämnden är Ann-Christine Östlund Bäckehag.

Kontaktuppgifter:

Ann-Christine Östlund Bäckehag
Hedemora kommun
Box 201
776 28  HEDEMORA

Tel. 0225-34 172

E-post: dataskyddsombud@hedemora.se

Webbplats: www.hedemora.se

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-16