Fortsätt till huvudinnehållet

Landsbygdsutveckling

Hedemora är inte bara staden. Hedemora är även den levande landsbygden och bruksbygden.

Lantbruket och skogsbruket är fortfarande betydande näringar inom kommunen. Småskalig turism och kulturverksamhet utvecklas ständigt på landsbygden och som lockar nya befolkningsgrupper till kommunen. 

På bara några mils avstånd från varandra ligger orterna Långshyttan, Garpenberg, Vikmanshyttan, Dala-Husby och Stjärnsund. I såväl bruksorterna som i mindre orter och byar på landsbygden vårdar invånarna sin historia, sin kultur och sin unika miljö samtidigt som det satsas mycket på att möta den nya tiden. Här finns många föreningar och grupper som arbetar med att utveckla sin bygd.

Strategier och andra policydokument

(flera av strategierna/dokumenten uppdateras inför 2023).

Dalastrategin

Den regionala utvecklingsstrategin är övergripande för utvecklingsarbetet i Dalarna och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.
Dalastrategin 2021- 2030 (i sin helhet) 
Dalastrategin 2021 – 2030 (kortversion)

Regionalt serviceprogrammet (RSP)

Regionalt serviceprogrammet syftar till att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell service och viss offentlig service för medborgare och näringsliv i gles- och landsbygd. 
Regionalt serviceprogram

Hedemora kommuns landsbygdsprogram

Syftar till att lyfta och belysa landsbygdens värden och förutsättningar samt tydliggöra hur kommunen ska jobba med landsbygdsutveckling på ett uthålligt och strategiskt sätt.
Hedemora kommuns landsbygdsprogram  (2018 – 2022 kortverion) 
Hedemora kommuns landsbygdsprogram  (2018 – 2022 i sin helhet)

Serviceplan för Hedemora kommun 2019-2022

Syftet är att tydliggöra den kommersiella servicen på landsbygden och planen ska ses som ett komplement till kommunens landsbygdsprogram och är också ett stöd för Länsstyrelsen Dalarna när man beslutar om stöd och bidrag till kommersiell service. 
Serviceplan för Hedemora kommun 2019 – 2022

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27