Fortsätt till huvudinnehållet

Återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Avfall kan i vissa fall användas för anläggningsändamål.

Om massorna du vill återanvända är förorenade, det vill säga föroreningsinnehållet överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk, behöver du skicka in en anmälan om att återanvända avfallsmassor i anläggningsändamål till kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan ska ha kommit in till kommunen senast sex veckor innan verksamheten ska starta.

Anmälan finns som e-tjänst: Återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten och vill anmäla via pappersblankett, kontakta servicecenter så hjälper de till.

Om du är osäker på vad som gäller ska du alltid lämna in en anmälan till kommunens miljö- och samhällsbyggnadskontor.

Det är den som använder massorna som är skyldig att visa att massorna hanteras i enlighet med gällande lagkrav.

Om du vill använda schaktmassorna för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Det är risken för spridning av föroreningar som avgör om tillstånd eller anmälan krävs:

  • Om föroreningsrisken anses som ringa ska en anmälan göras till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen.

För att få använda avfall för anläggningsändamål krävs att följande kriterier uppfylls:

  • Användningen ska vara för anläggningsändamål. Syftet får inte vara att bli av med avfallet. Det måste vara något syfte med anläggningen. Skulle andra massor ha transporterats till platsen om inte avfallet funnits att tillgå? Med andra ord, det finns ett verkligt behov av att ersätta annat material som annars hade behövts för ändamålet.
  • Avfallet är lämpligt för ändamålet

Avfallet ska klassas innan det behandlas (återvinns eller bortskaffas). Klassning ska ske enligt Avfallsförordning (2020:614).

Det är den som är verksamhetsutövare där avfallet uppstår som klassar avfallet. (Inte den verksamhetsutövare som tar emot avfallet för behandling).

En förutsättning för att massorna ska kunna hanteras på rätt sätt är att massornas innehåll, dvs. föroreningsgraden, fastställs. Om massorna ska återvinnas krävs provtagning i de flesta fall. Detta gäller även vid lagring inför kommande användning eller vid deponering.

Den som tar prover behöver ha kunskap och erfarenhet av provtagning.

Risken för vilken typ av förorening som kan förekomma i massorna bestämmer vilka ämnen som behöver analyseras.

Har du dålig kunskap om massorna behöver analysen söka efter fler ämnen. Har du inte själv kompetensen för att utföra provtagning och välja analys behöver du anlita en miljökonsult

Tänk på att det även kan krävas

  • marklov inom detaljplanelagt område
  • dispens inom strandskyddsområden
  • samråd med Länsstyrelsen vid förändring av naturmiljöer
  • grävtillstånd vid grävning i offentlig mark
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-29