Fortsätt till huvudinnehållet

Åtgärdsprogram för luftföroreningar PM10

Samråd 24 juni till 26 augusti

2022 överskreds miljökvalitetsnormen för större partiklar, PM10, under 43 dygn vid mätstationen på Gussarvsgatan. Miljökvalitetsnormen för PM10 tillåter max 35 dygn med halter över 50 μg/m3 under ett helt kalenderår. Naturvårdsverket bedömer att ett åtgärdsprogram enligt 5 kapitlet miljöbalken behöver upprättas för att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) ska kunna följas i Hedemora kommun.

Ett åtgärdsprogram har tagits fram för samråd av kommunstyrelseförvaltningen. Samrådets syfte är att hämta in synpunkter från allmänheten, föreningar, organisationer, näringsliv och myndigheter.

Luftföroreningarna på Gussarvsgatan

Planerade åtgärder är fokuserade på gatuskötsel och trafiken som bedömts vara de största källorna till luftföroreningarna. Halterna av PM10 påverkas i stor utsträckning av slitaget från dubbdäck och torra vägar med mycket grus från vinterns halkbekämpning. Hur gatan städas har stor betydelse för mängden partiklar och därför har åtgärderna fokuserats på gatuskötsel.

Lämna synpunkter senast 26 augusti

Eventuella synpunkter på programförslaget ska ha inkommit skriftligen till Hedemora kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 776 28 Hedemora eller nosa@hedemora.se senast 26 augusti 2024.

Aktuella handlingar – Åtgärdsprogram för luftföroreningar PM10

Åtgärdsprogram PM10 Hedemora

Handlingarna finns även att ta del av fysiskt på:

  • Kommunhuset Tjädern, Hökargatan 6.
  • Hedemora stadsbibliotek, Hökargatan 10

 

Har du frågor, kontakta Hedemora kommuns servicecenter

Telefonnummer: 0225-340 00
E-post: kommun@hedemora.se

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-06-19