Fortsätt till huvudinnehållet

Vilka handlingar kräver samtycke från överförmyndare?

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har.

Det gäller:

  • om den omyndige ska köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • om den omyndige ska ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • om den omyndige ska låna ut pengar
  • om den omyndige ska uppta lån eller företa någon annan rättshandling som innebär att den omyndige sätts i skuld
  • om den omyndige ska ingå borgensförbindelse eller om den omyndiges egendom ska ställas som säkerhet för den omyndiges eller någon annans förbindelse 
  • om den omyndige ska driva rörelse
  • om tillgångar ska placeras i aktier eller i övrigt placeras på något annat sätt än som anges i 13 kap 5 § föräldrabalken

Innan överförmyndaren tar ställning till om samtycke skall lämnas till en förvaltningsåtgärd av större vikt, skall den omyndige, om han eller hon har fyllt 16 år, beredas tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsförlust. Överförmyndaren kan återkalla ett samtycke, om förutsättningar för samtycket inte längre finns.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-26