Fortsätt till huvudinnehållet

Skolutredning 2023

Målet med den nya skolorganisationen är att en större andel av våra skattepengar ska gå till det som gynnar barn och elevers utveckling.

Vi vill satsa på att ge lärare och rektorer möjligheten att planera och genomföra undervisning av hög kvalitet och att samverka med exempelvis kulturskolan och fritidsenheten. Budgeten ska inte gå till renovering och hyra av tomma eller ineffektivt använda lokaler.

Ekonomin

Fortsätter vi med samma skol- och förskoleorganisation som idag kommer fler byggnader behöva renoveras. Det ökar kostnaderna. Genom att istället renovera på färre ställen och genom effektivisering av kringkostnader som inte bidrar till förbättrad undervisning kan vi frigöra ca 12-18 miljoner varje år.

Minskande elevantal

Det föds allt färre barn i kommunen. De senaste två åren har det fötts cirka 130 barn per år, vilket också är prognosen för 2023. Tidigare har antalet nyfödda legat kring 170 barn. I Hedemora kommun går dessutom en relativt hög andel elever (ca 22%) på friskola vilket gör att kommunen behöver planera för färre skolplatser. Det samma gäller inom förskolan.

Västerby skola

Skolan är i dåligt skick och måste antingen renoveras för ca 40 miljoner eller rivas och nybyggas för ca 95 miljoner. Båda dessa alternativ innebär kraftigt höjda hyror för Hedemora kommun.

Garpenbergs skola

Har haft vikande elevunderlag i flera år och dessvärre ser vi inte förutsättningar för att få ett ökat elevantal inom en snar framtid. Att driva en skola med i genomsnitt 5 elever i varje årskurs är inte bara dyrt för skattebetalarna, det är också svårt att hålla god kvalité och utveckling när skolan blir så liten.

Stjärnsunds förskola

I dag går det nio barn på förskolan. Att driva en förskolaskola med få barn är inte bara dyrt för skattebetalarna, det är också svårt att hålla god kvalité och utveckling när förskolan blir så liten.

Förskolorna Tunet och Stallgården

Båda förskolorna kräver större renoveringar och behovet av förskoleplatser i centrala Hedemora minskar det innebär att en av förskolorna kommer avvecklas. En projektering för renoveringen av Tunet pågår. Innan projekteringen är klar kan vi inte svara på vilken förskola som avvecklas.

Skolutredningen med tillhörande dokument

Frågor och svar

Förskolan i Stjärnsund kommer att läggas ner från och med sista juni 2024. Du som är vårdnadshavare kommer få möjlighet att söka förskoleplats på någon av kommunens andra förskolor. Du har också möjligheten att välja en fristående förskola.

Eleverna som i dag går i klasserna F-4 kommer att få sin skolplacering på Stureskolan. Dit kommer även skolskjuts gå från Garpenberg.

Eleverna som idag går i årskurs 5 och 6 kommer att få sin skolplacering på Vasaskolan när de börjar årskurs 6 och 7 höstterminen 2024. Dit kommer även skolskjuts gå från Garpenberg. Läs mer under ”Vad är syftet med att sjätteklassare ska börja i Vasaskolan?”.

Som vårdnadshavare har du dessutom möjlighet att välja en kommunal- eller fristående skola.

Eleverna som i dag går i klasserna F-4 kommer att få sin skolplacering på Stureskolan alternativt Vikmanshyttans skola.

Eleverna som idag går i årskurs 5 och 6 kommer att få sin skolplacering på Vasaskolan när de börjar årskurs 6 och 7 höstterminen 2024. Läs mer under ”Vad är syftet med att sjätteklassare ska börja i Vasaskolan?”.

Som vårdnadshavare har du dessutom möjlighet att välja en kommunal- eller fristående skola.

Skolan planeras renoveras 2024-2026. Då vi planerar att börja med de delar som idag är tomma så kommer renoveringen ha liten påverkan på skolan

Eleverna som idag går i årskurs 5 och 6 kommer att få sin skolplacering på Vasaskolan när de börjar årskurs 6 och 7 höstterminen 2024. Läs mer under ”Vad är syftet med att sjätteklassare ska börja i Vasaskolan?”.

Stureskolan kommer att ta emot elever som idag går på Garpensbergs skola och Västerby skola. Detta kommer att innebära att Stureskolan kommer att ha ca 50 elever fler nästa läsår än vad den har idag.

Eleverna som idag går i årskurs 5 och 6 kommer att få sin skolplacering på Vasaskolan när de börjar årskurs 6 och 7 höstterminen 2024. Läs mer under ”Vad är syftet med att sjätteklassare ska börja i Vasaskolan?”.

Vasaskolan kommer hösten 2024 att ta emot elever som börjar årskurs 6. Skolan kommer att få ca 70–80 fler elever än den har idag. Vi bedömer dock att elevpåverkan är liten för de elever som idag går i skolan.

Målet är att skapa bättre förutsättningar för ett lärande och utveckling i Hedemora kommun. Det här är en bra möjlighet att bygga en skolverksamhet i Hedemora som är anpassad och förberedd för framtiden.

Genom att samordna resurser på färre men starkare platser, utbildningsnoder, skapar vi bättre förutsättningar för eleverna.

Skolplanen frigör mer resurser för våra barn- och ungas lärande och utveckling och mindre resurser går till lokaler och kringkostnader som inte gynnar våra barn- och unga på bästa sätt.

Det här är ingen besparingsåtgärd. Budgeten för Hedemoras skolor förändras inte. Det här är ett sätt att lägga mer av pengarna på elevernas utbildning och mindre till lokalernas kostnader, hyra och renoveringar.

Det är en besparing på lokaler som kan minskas ned när Garpenbergs skola, Västerby skola och Stjärnsunds förskola läggs ned. Men det primära med skolutredningen är att vi kan höja måluppfyllelsen bland eleverna. Det ska vara fler som har godkända betyg när de går ut grundskolan så att de kan söka till gymnasiet.

Med en bättre resursanvändning av lärare kan vi skapa större flexibilitet i undervisningen. När det finns fler resurser på en skola så blir möjligheterna bättre att anpassa utbildningen till elevernas behov. Exempelvis ser vi också att vi med detta kan öka tillgängligheten till speciallärare och andra specialresurser.

En samlingsplats för flera skolformer. Förskola och skola på samma plats, tillgång till idrottshall, bra kök och matsalar. Att skolverksamheten samlas i noder gör att finns fler lärare med olika kompetenser för eleverna. Det gör också en samverkan med elevhälsan, individ och familjeomsorg och externa verksamheter enklare.

Noderna ger en flexibilitet att anpassas efter elevantalet.

Det blir fem utbildningsnoder:

  • Långshyttan
  • Vikmanshyttan
  • Hedemora stad
  • Dala Husby
  • Campus Hedemora

För att öka deras möjligheter att uppnå kunskapsmålen. På Vasaskolan får de tillgång till en bredd av ämneslärare, ämnesanpassade undervisningssalar och andra lärmiljöer.  Redan idag läser eleverna i åk. 6 på Vasaskolan en dag i veckan, då de har moderna språk och hemkunskap.

Inga lärare kommer att sägas upp. De kommer följa med till utbildningsnoderna. Antalet elever kommer att vara samma.

Om förslaget antas i fullmäktige gäller det från höstterminen 2024

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-28