Fortsätt till huvudinnehållet

Ändring av detaljplan för Hedemora 4:50

Ändringen av detaljplanen A182 omfattar bland annat fastigheterna Brunna 2:1, 3:1, Gyntesbo 1:1, Hedemora 4:31 och Nibble 39:1. 

Syftet med ändring av detaljplan

Syftet med att ändra detaljplanen är det ska bli möjligt att bygga ut förskolans gård. I och med detaljplaneändringen tillåts staket uppföras inom planändringsområdet och befintlig gårdsyta kan utökas.

Detaljplaneändringen har även som syfte att möjliggöra komplementbyggnader, exempelvis förråd, vilket möjliggörs genom att delar av marken förses med korsmark som tillåter att komplementbyggnader uppförs. Allmänheten kommer fortsatt kunna passera över området via en allmänt tillgänglig gång- och cykelväg som korsar området. 

Pågående planarbete

Planhandlingarna har justerats efter de yttranden som inkom under samrådstiden och planen är påväg till ett antagande.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-03-22