Värmepumpar

En värmepump hämtar värme från jord, berg, luft, yt-eller grundvärme och avger den i bostaden. I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium som flyttar värmen till husets uppvärmningssystem.

Installation av värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och påverka dricksvattenförsörjningen. För att minska risken för sådana skador krävs att den som vill installera en värmepump för utvinning av värme ur jord, berg, yt-eller grundvatten först anmäler detta till miljö-och byggnämnden. Installation av luftvärmepumpar kräver ingen anmälan.

Anmälan
Anmälan ska inlämnas i god tid innan installationen. Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått svar på anmälan. Beslutet som skickas som svar på anmälan innehåller krav på hur installationen ska utföras. De som inte anmäler installation av värmepump kan bli skyldig att betala miljösanktionsavgift.

För anmälan används den blankett som Hedemora kommun tillhandahåller (se blanketter). Till anmälningsblanketten ska det alltid bifogas en situationsplan som visar anläggningens placering, fastighetsgränser, byggnader, andra närliggande värmepumpsanläggningar och vattentäkter.

Om anmälningsblanketten inte är fullständigt ifylld eller om korrekt situationsplan saknas kommer vi att begära in en komplettering innan anmälan behandlas.

Blankett anmälan

Grannar
Om borrhålet till en bergvärmeanläggning planeras närmare än 10 meter från grannens fastighetsgräns behövs ett grannyttrande bifogas i anmälan. Möjlighet att lämna yttrande innebär inte vetorätt.

Observera att om någon del av anläggningen förläggs utanför den egna fastigheten behövs ett medgivande från ägaren till aktuellt mark- eller vattenområde för att du ska ha rätt att ta området i anspråk. Servitut rekommenderas. Det är något som måste ordnas utöver anmälan. Anmälan handläggs enbart utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter och ger inte någon rätt att ta områden i anspråk. Grannar bör informeras inför anläggandet eftersom de kan ha synpunkter på placeringen t.ex. i förhållande till egna planerade energibrunnar, vattentäkter eller avloppsanläggningar. 

Avståndet mellan två energibrunnar bör vara minst 20 m för att de inte ska påverka varandras värmeuttag. Även om grannen inte har en energibrunn i dag så är det viktig att inte borra så nära grannens fastighet att det försvårar för grannen att i framtiden borra energibrunn. Ett lämpligt avstånd till grannfastigheten är därför minst 10 m. En energibrunn och en ytjordvärmeanläggning bedöms inte kunna påverka varandra och inte heller två ytjordvärmeanläggningar. 

Installation
Borrning bör ske mer än 4 m från hus eller rörgrav. Om värmeuttaget är för högt jämfört med borrdjupet kan frysskador uppstå på huset eller rören i rörgraven.

Den entreprenör som anlitas för installationen bör vara certifierad. Vid borrning för bergvärme ska borrningen utföras enligt ” Normbrunn – 16 ”, som är en vägledning för utförande av vatten-och energibrunnar. Borrningen bör utföras av en certifierad borrfirma som kan ta ansvar för eventuella miljöskador som uppkommer vid borrningen. Alla certifierade borrfirmor har en ansvarsförsäkring.

Avfall
Det avfall som uppkommer vid borrning, borrkax, är normalt att betrakta som rena massor om de inte har förorenats. Rena massor kan tas om hand på egna fastigheten eller genom annan miljömässigt godtagbar hantering. Det är inte lämpligt att placera massorna så att de kan rimma ner i avloppet, eftersom de då kan sätta igen ledningar.

Skyddsavstånd vid bergvärme
Säkerhetsavstånd mellan borrhål och enskild vattenbrunn samt enskilt avlopp ska vara så stort att risken för påverkan i samband med borrning eller vid läckage från köldbärarvätskan minimeras. Avståndet avgörs av markens geologi och grundvattenströmningar. Vid normala fall rekommenderar miljökontoret minst 30 meter säkerhetsavstånd mellan en borrad dricksvattenbrunn (20 meter om dricksvattenbrunnen är grävd) och en energibrunn. 

Borrhålet ska anläggas minst 30 - 50 meter från enskilt avlopp. Om avloppsanläggningen ligger för nära borrhålet finns risk för att förorenat vatten från avlopp tränger ner till grundvatten via borrhålet. Detta kan orsaka negativ påverkan på dricksvattenbrunnar i närheten. Kan inte det rekommenderade avståndet uppnås ska ytterligare tätningsåtgärder vidtas dör att undvika nedträngning av ytligt markvatten. Borrhålet bör även om möjligt placeras högre i terrängen än avloppsanläggningen. 

Skydd av kollektorslangarna vid ytjordvärme
Det är många faktorer som bestämmer djupet av kollektorslangarna. Exakt hur djup och på vilket sätt den läggs beror på förutsättningarna för tomten och jordartstypen med generellt ska den ligga på en meters djup. Om kollektorn inte placeras på tillräckligt djup finns risk att den skadas vid markberedning eller av frost i marken. 

Eftersom all värme ska komma från jorden kommer anläggningen medföra an sänkning av marktemperaturen kring om slangen under driften. Det ska alltid finnas ett tillräckligt mellanrum mellan slingorna för att undvika att dessa påverkas negativt termisk av varandra. 

Kollektorslangen ska skyddas mot vassa stenar och liknande. Återfyllnadsmaterial som innehåller mycket sten bör undvikas.

Det är rimligt att skyddsfylla omkring kollektorslangarna med jordart med små kornstorlek för att säkerställa att inga vassa stenar kan nå (komma åt) och skada anläggningen. 

Visning av el,-vatten,-och avloppsledningar på Din fastighet görs av Hedemora Energi tel 0225/349 00.


Länkar:

Blanketter & Information

Normbrunn -16

Certifierade brunnsborrare

 

Branschorganisationer:

Borrföretagen

Svepinfo


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-04
Skriv ut

Till kommunens växel: 0225-340 00