Detaljplaner – vad är det?

En detaljplan görs över en mindre del av kommunen, ofta ett eller ett par kvarter eller några fastigheter. I planen görs en avvägning mellan den enskilde fastighetsägarens intresse och intresset för samhället i övrigt.

Planer består av karta med planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Dessa redovisar till exempel hur gator och allmänna platser ska utformas och hur byggnader ska användas, utformas och placeras.

När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut, till exempel bygglov.

Här kan du läsa mer om de olika stegen att ta fram en detaljplan:De olika stegen i detaljplaneringen

Hur går det till att göra en detaljplan?

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsens strategiutskott eller privatperson som kan ge ett uppdrag till planavdelningen. Den handläggare som ärendet undersöker alla förutsättningar och gör sedan ett förslag till plan. Ibland görs även ett planprogram.

Lämna synpunkter, överklaga

Under denna rubrik finns information om hur och när du kan lämna in förslag och synpunkter under planprocessen.

Information till invånaren
När kommunen ska ta fram en ny detaljplan finns det möjlighet för de berörda att ta del av information och möjlighet att påverka. Exempel på berörda är grannar till den tilltänkta planen och myndigheter.

När kan berörda lämna mina synpunkter?
Kommunen informerar när tillfällen för inlämning av synpunkter är möjliga. Detta görs via annonsering på hemsida och tidningar.

Information om projektet finns tillgängliga på:

• Biblioteket i Hedemora
• Hemsidan under samhallsplanering/detaljplanerpagang/
• Receptionen i Tjädernhuset

Dessa tillfällen är:
• Vid programsamrådet (om ett planprogram behövs)
• Vid samrådet
• Vid granskningen

Tänk på att synpunkterna endast gäller planprogrammet om du lämnar dem under exempelvis programsamrådet. Du behöver lämna dina synpunkter igen om du har synpunkter på planen också. Dina synpunkter väger lika tungt oavsett när du lämnar dem.

Så gör du för att lämna synpunkter
Du ska lämna dina synpunkter skriftligt antingen via brev eller e-post till miljö-och samhällsbyggnadskontoret. Alla synpunkter som kommer in under samrådet sammanställs och besvaras i den så kallade samrådsredogörelsen. Synpunkter som kommer in under granskningen samlas och besvaras i ett så kallat utlåtande. Något personligt svar på varje synpunkt skickas inte utan vill du se svaret du fått så får du ta del av samrådsredogörelsen eller utlåtandet.

Viktigt att tänka på när du lämnar dina synpunkter:

• Lämna dina synpunkter i tid. Se till att de finns hos kommunen senast på det sista datum som har angetts.
• Märk synpunkterna tydligt med vilken detaljplan de handlar om.
• Lämna dina kontaktuppgifter. Vi behöver dina uppgifter för att kunna registrera dina synpunkter på rätt sätt, men även om vi behöver informera dig om något senare under planprocessen.


När en detaljplan är antagen har du 3 veckor på dig att överklaga. Som tidigare är det endast sakägare som kan lämna in överklagan. Överklagan skickas in till kommunen som
vidarebefordrar till mark-och miljödomstolen i Nacka.

”När någon har överklagat ett beslut är det den överprövande instansen, det vill säga
domstolen, som avgör om någon har rätt att överklaga. När ett överklagande kommer in till
kommunen ska den endast göra en rättidsprövning. Det är därefter domstolen som gör
bedömningen av om beslutet får överklagas och om den som överklagat är klagoberättigad.
Kommunen kan aldrig neka någon att överklaga.
Att någon har rätt att överklaga innebär inte att överklagandet ska bifallas. Att någon getts
klagorätt i överinstansen betyder alltså bara att den klagandes invändningar mot beslutet
kommer prövas. Om den klagande inte anses ha klagorätt avvisas överklagandet utan att
invändningarna prövas.”

Källa: Boverket (2019). Vem som får överklaga. https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/
planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/overklagande-av-detaljplan-ochomradesbestammelser/
overklagande-till-mark--och-miljodomstolen/vem/ Hämtad 2019-11-07.

Kommunala nämnder och en rad statliga organ och ämbetsverk, till exempel länsstyrelsen får också lämna synpunkter.

Vem fattar beslut?

Det är oftast Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut om nya detaljplaner.

Vilken plan gäller där jag bor?

Alla större orter i kommunen är detaljplanelagda. Du hittar länk till en webbsida med alla gällande detaljplaner nedan.

Gällande detaljplaner


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-15

Kommunens växel: 0225-340 00