Hantering av personuppgifter

På den här sidan finns information om kommunens personuppgiftsbehandling, det vill säga hur och varför Hedemora kommun hanterar personuppgifter.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Inom Hedemora kommun (kommunens nämnder och bolag) hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas en åtgärd eller kombination av åtgärder med personuppgifter oberoende av om de utförts automatiserat eller inte. Till exempel när vi handlägger ärenden som rör enskilda, kommunicerar i e-post eller lagrar dokument med personuppgifter.

Information om hur kommunen nämnder och bolag hanterar personuppgifter

Nedan finns länkar till information om hur kommunens olika nämnder hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har med mera.

Kommunstyrelsen inkl. valnämnden

Bildningsnämnden

Omsorgsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

V-Dala överförmyndarsamverkan

Information om hur kommunens bolag hanterar personuppgifter hittar du på bolagens egna hemsidor:

AB Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter AB – www.hedemorabostader.se

Hedemora Energi AB, Hedemora Elnät AB och Hedemora Kraft och Värme AB – www.hedemoraenergi.se

Hedemora Näringsliv AB – www.hedemoranaringsliv.se

Begäran om registerutdrag och begäran att använda mina övriga rättigheter

Via denna e-tjänst kan du begära, med stöd av dataskyddsförordningens, EU 2016/679 GDPR (General Data Protection  Regulation) artikel 15, registerutdrag om behandling av dina personuppgifter med information enligt förordningen hos personuppgiftsansvarig nämnd/bolag i Hedemora kommun. Du kan också göra en begäran att använda dina övriga rättigheter enligt artiklarna 16-22 GDPR.

Personuppgiftsansvarig ska på begäran utan onödigt dröjsmål, dock senast en månad efter att ha mottagit din begäran, lämna dig information om vilka åtgärder som vidtagits enligt artikel 15 GDPR och artiklarna 16-22 GDPR. Tiden får vid behov förlängas med ytterligare två månader med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. Om en förlängning blir aktuell, kommer du att kontaktas av oss innan förlängningsperioden påbörjas.

Begäran om registerutdrag enligt Artikel 15 GDPR

Begäran att använda mina övriga rättigheter enligt Artikel 16-22 GDPR

Vem är vårt datasskyddsombud?

Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud och funktionen finns på kommunstyrelseförvaltningen.

Du kan kontakta dataskyddsombudet, om du har synpunkter som du vill att dataskyddsombudet ska få kännedom om i frågor som gäller behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige (nämnden eller bolaget). Dataskyddsombudet ska bl a övervaka och kontrollera efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen i kommunen och samarbeta med och vara kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (före detta Datainspektionen). www.integritetsskyddsmyndigheten.se

Dataskyddsombudet nås på
E-post:  dataskyddsombud@hedemora.se 
Telefon: 0225-341 72.
Postadress: Hedemora kommun, Box 201, 776 28  HEDEMORA.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-12-13