Fortsätt till huvudinnehållet
Röd och vitmålad skolbyggnad med träd på gården

Garpenbergs skola avvecklas till hösten

Bildningsnämnden beslutade den 17 juni att Garpenbergs skola avvecklas från och med 8 juli 2024. Bakgrunden är att de åtgärder som krävs för att uppfylla skollagens kvalitetskrav är alltför omfattande.

Efter en kvalitetsgranskning av Garpenbergs skola, fattade Skolinspektionen den 23 oktober 2023 ett
beslut som innebär att bildningsnämnden måste vidta omfattande åtgärder för att uppfylla skollagens kvalitetskrav. Bildningsförvaltningen har utifrån detta utarbetat en åtgärdsplan för Garpenbergs skola. Åtgärderna skulle innebära en kostnadsökning på cirka 1,4 miljoner kronor per år.

Med utgångspunkt i Skolinspektionens beslut och förvaltningens åtgärdsplan anser majoriteten att det inte är försvarbart att fortsätta bedriva skolundervisning vid Garpenbergs skola.

– Bildningsnämnden har som uppdrag att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet i enlighet med skollagen, vilket innebär ett ansvar att följa skollagens kvalitetskrav, säger Agneta Andreasson-Bäck (S), ordförande i bildningsnämnden.

– Elevernas kunskapsutveckling, trygghet och studiero samt sociala utveckling är huvudorsaken till
vårt beslut, säger Melker Andersson (M), vice ordförande i bildningsnämnden.

Garpenbergs skola har idag 31 elever fördelade på sju årskurser (F-6) och är därmed Hedemora
kommuns minsta skola. Den är också kommunens dyraste skola räknat per elev.

– Utifrån kommunens ekonomiska läge och det faktum att skolan inte har haft det ökande elevantal
som vi förutsåg 2019, ser vi inte att det är försvarbart att fortsätta bedriva skolverksamheten i
Garpenberg, med ytterligare kostnadsökningar som följd, säger Agneta Andreasson-Bäck.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-06-19