Fortsätt till huvudinnehållet
Rapsfält med en vy över siluetten av Hedemora stad i bakgrunden

Varför sparar kommunen när vi hade ett överskott 2022?

Kommunen får huvuddelen av sina pengar genom att innevånarna betalar skatt. Även olika statsbidrag ingår i kommunernas intäkter, stadsbidragen är ofta riktade till ett utpekat område som kommunen inte kan besluta om.

Kommunens pengar ska i första hand gå till skola, omsorg och en fungerande infrastruktur, även exempelvis föreningsbidrag och bibliotek är kostnader som inryms i den kommunala budgeten.

2022 var ett år med högre inkomster är utgifter, vilket resulterade i ett överskott på cirka 74 mkr. Överskottet beror främst på tillfälliga statsbidrag i form av till exempel Covid-relaterade bidrag för sjuklönekostnader, men också på lägre kostnader delvis beroende på pandemin men även ett resultat av tidigare års effektiviseringar. Kommunens statsbidrag under 2022 var alltså högre än förväntat samtidigt som kostnaderna var lägre.

Hur ser det ut inför 2023 och 2024?

Enligt SKRs senaste prognos beräknas skatteunderlaget till kommuner och regioner att minska med 2,5 procent redan i år vilket resulterar i de stora ekonomiska utmaningar som kommunen står inför. Hög inflation, stigande räntekostnader och kraftiga kostnadsökningar för pensioner medför att resultaten faller kraftigt och de sammanlagda kostnaderna ökar i snabbare takt än skatteintäkterna ökar.

För Hedemoras del beräknas bara pensionskostnaderna öka med ca 30 mkr jämfört med 2022. En viss del av ökningen av pensionskostnaderna beror på det nya pensionsavtalet som ingåtts för kommunernas medarbetare vilket innebär högre avsättning till deras pensioner och på sikt ger dem en högre pension.

Vi behöver prioritera kärnverksamheten

Nästa års budget måste ta höjd för stora utgiftsökningar. Vilket betyder att återhållsamhet och tydliga prioriteringar i vad kommunen ska göra, blir ännu viktigare. Det arbete kommunen alltid gör med att effektivisera och utveckla verksamheten behöver höjas ytterligare ett snäpp. Skattepengarna måste prioriteras till kärnverksamheten och annat måste stå tillbaka. Verksamheterna ska bedrivas med kostnadseffektivitet där målet är en budget i balans som skapar förutsättningar för god service med välfärdstjänster av hög kvalitet.

Flera år med starka resultat har stärkt soliditeten och den långsiktiga beredskapen har förbättrats i de flesta kommuner. Det har gjort det möjligt för vår kommun att göra avsättningar till en resultatutjämningsreserv (RUR), som kan användas vid en tillfällig nedgång i ekonomin för att inte behöva dra ner på nödvändiga verksamheter. Det bidrar till ett bättre utgångsläge inför de stora ekonomiska utmaningar som nu drabbar sektorn där hög inflation, stigande räntekostnader och kraftiga kostnadsökningar för pensioner medför att resultaten faller snabbt och kraftigt.

Att det blir tufft för kommunen de närmaste åren råder det ingen tvekan om men vi har upplevt och klarat oss igenom tuffa perioder tidigare och tillsammans klarar vi det den här gången också.

Lennart Mångs, Kommunstyrelsens Ordförande

Ann-Marie Stenberg Carlsson, Kommunalråd

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-06-13