Fortsätt till huvudinnehållet
En elev får en spruta av skolsköterskan

Centrala Elevhälsan ser alla barn

Alla barn och ungdomar i Hedemora kommun har rätt att må bra och få möjlighet att utvecklas. På Centrala Elevhälsan arbetar man med detta viktiga mål. Det är en engagerad personalgrupp som tar emot i lokalerna på Ämbetsgatan för att berätta om sitt arbete.

– Varje elev ska få den ledning och stimulans som de har rätt till, säger Felicia Brusell som är pedagog i förskolan och föräldrastödssamordnare.

För barnens talan

Centrala Elevhälsan är en del av kommunens utbildningsverksamhet och fokuserar på hälsofrämjande och förebyggande insatser för elever i förskola, grundskola och gymnasium. Verksamheten är grundad på en helhetssyn där fysisk, psykisk och social hälsa ses som lika viktiga delar i barns och ungdomars utveckling. Syftet är att stötta eleverna så att de får förutsättningar att klara utbildningens mål.

På Centrala Elevhälsan ryms flera olika professioner. Runt bordet i konferensrummet sitter specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, psykologer, föräldrastödssamordnare och KAA-samordnare (KAA = kommunens aktivitetsansvar).

– Vi är ett bra team där alla hjälps åt. Alla är lösningsorienterade och vill elevernas bästa, säger specialpedagog Ulrica Wigge Lindgren. Lena Matsson, skolsköterska, fyller i:
– Vi för barnens talan. Det är viktigt att man verkligen lyssnar.

Hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande

Centrala Elevhälsan arbetar övergripande med elevernas mående. Verksamheten består dels av en medicinsk del med fokus på elevernas fysiska mående, dels en del som handlar om det psykiska och sociala måendet.

– Här är det viktigt att vuxenvärlden fångar upp och låter barnen lyfta sina tankar, säger Jenny Kämpe, elevhälsochef.

Genom förebyggande åtgärder, som regelbunden hälsokontroll och samtal, upptäcker vi tidigt tecken på problem såsom stress, ångest eller mobbning.

– Vi behöver se att om vi gör insatser nu så betalar det sig längre fram. Det är otroligt viktigt för samhället att vi ger barnen en bra grund genom tidiga samordnade insatser, fortsätter Jenny.

Centrala Elevhälsans personal samlade utanför lokalerna på Ämbetsgatan.

I år satsas det stort på föräldrastöd i samverkan med region och socialtjänst. Föräldrar kan få stöd, hjälp och kunskap om barn och barns utveckling på flera olika sätt. Genom att träffa andra föräldrar får man också ett större socialt nätverk.

­­­– Vi kan finnas med på både kort- och lång sikt och vill fånga upp och stötta tidigt för att underlätta i framtiden, säger Jenny Kämpe.
– Elevhälsan börjar i grinden till förskolan.

Team på varje skola

Centrala Elevhälsans personal arbetar på uppdrag från rektor bland annat ågvia elevhälsoteam (EHT) på varje skola. De elever som behöver ges extra stöd, efter samtycke från föräldrar. Det kan till exempel handla om att en elev har hög frånvaro. Här arbetar teamet på individnivå men även på grupp- och organisationsnivå för att motverka frånvaro. Det kan också vara elever som behöver extra stöd i form av anpassningar och/eller specialpedagogiskt stöd och samtalsstöd.

– Vid EHT-möten kan även vi också få uppdrag att ge handledning till personal, berättar Jenny Kämpe.

Förebygger kränkningar

I det förebyggande arbetet ingår också bredare insatser, där skolsköterskor och skolkuratorer går runt i klassrummen och träffar alla barn. På mellanstadiet pratar man till exempel om kränkande särbehandling, pubertet, samtycke och sociala medier. I årskurs 2 pratar man om ”stopp min kropp” och att alla barn ska veta att man äger sin egen kropp.

– Information om sexualitet, samtycke och relationer är ett arbete som vi har påbörjat i år. Målet är att vi ska nå alla mellanstadiebarn, som ett komplement till ungdomsmottagningens arbete, säger Jenny Kämpe.

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats (EMI) följer elevens utveckling för att främja den fysiska och psykiska hälsan och förebygga problem i framtiden. Alla elever i grundskolan och gymnasiet får regelbundet komma på hälsoundersökning och hälsosamtal hos skolsköterskan. Längd- och viktkurvorna är en viktig del. Som skolsköterskan Lena Matsson uttrycker det:

– EMI, det är vi! Vi vaccinerar enligt vaccinationsprogram och utför omplåstring och enklare sjukvårdande insatser vid behov.

Tvärprofessionella samarbeten

Centrala Elevhälsan har ett nära samarbete med övriga inom skolan och varje skolas lokala elevhälsa men även andra externa aktörer som socialtjänsten och regionen. Allt för att främja barns och elevers hälsa och skolnärvaro och för att förebygga kriminalitet och annat som i förlängningen är kostsamt för både individen och samhället.

– Det är en styrka att vi jobbar tvärprofessionellt och ser barnen från olika perspektiv, säger Jenny Kämpe. Vi kan även vara en sluss vidare.

Att se varje elev

Det övergripande målet är att alla elever ska må bra och utvecklas. Varje elev ska känna sig sedd, hörd och stöttad i sin skolvardag. Skolan ska vara likvärdig för alla barn. Vissa regler i klassrummet ska vara fasta, oavsett vilken lärare man har.

Andra åtgärder för att öka elevernas trivsel kan vara mer medvetna skolmiljöer, eller insatser för att ge ökad studiero. Just bristen på studiero är en stor fråga, inte minst på högstadiet. Men vad som är studiero är också individuellt.

– Tillsammans med lärare jobbar vi med att få en bättre struktur i klassrummet, säger Ulrica Wigge Lindgren. Syftet med varje lektion måste vara tydligt för varje elev: hur, vad och varför. När jag är klar med en uppgift, vad gör jag då? Det är också bra att ha en utcheckning i slutet av dagen: vad har vi lärt oss idag? Vad var bra? Vad var mindre bra?

Att gänget på Centrala Elevhälsan är engagerade och tar sin uppgift på största allvar råder inget tvivel om.

– Vi gör mycket fantastiskt bra! Och vi har kul!

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-04-09