Fortsätt till huvudinnehållet
Kommunalråd Lennart Mångs, Moderaterna, Kommunalråd Ann-Marie Stenberg Carlsson, Socialdemokraterna och Kerstin Lundh , Miljöpartiet

Den politiska majoritetens inriktning under mandatperioden

Den politiska majoriteten i Hedemora för mandatperioden består av Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Nu har majoriteteten formulerat sin viljeinriktning för de kommande fyra åren för deras samarbete.

Hedemorasamverkans arbete framåt

Den nya majoriteten i Hedemora kommun (Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet) arbetar sen en tid tillbaka för en ekonomiskt ansvarsfull och långsiktigt hållbar utveckling av kommunen, där fokus är kärnverksamheten vård, skola och omsorg. Satsningar som ökar trygghet och kvalitet inom dessa områden kommer därför att prioriteras. För att hela kommunen ska växa och utvecklas är det också viktigt för oss att skapa fler tomter och bostäder, förbättra dialogen med näringslivet och satsa på trygghetsskapande åtgärder.

Här listar vi alla de punkter vi enats om, vår gemensamma viljeinriktning för mandatperioden, utan någon inbördes prioritering. Några punkter är redan påbörjade, medan andra kommer kräva utredningar och fler ställningstaganden innan de kan förverkligas.

Ekonomi, styrning och ledning

 • Målsättningen är att bibehålla en oförändrad skattesats under mandatperioden.
 • Uppföljning och aktivt arbete med de avtal som Hedemora kommun tecknar.
 • Utveckla arbetet med energibesparande åtgärder i de fastigheter kommunen äger.
 • Pausa beslutet angående ny simhall och tillsätta en ny utredning med renovering som alternativ.
 • Se över kommunens och de kommunala bolagens administrativa enheter så att de bedrivs kostnadseffektivt.
 • Lägga kommunens samtliga fastigheter i kommunfastigheter AB.
 • Bilda en äkta koncern i kommunen.
 • Genomföra redan beslutad genomlysning av all verksamhet i kommunen.
 • En långsiktig strategisk plan för samtliga kommunens verksamheter, vård, skola, omsorg samt kommunens bolag.
 • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla och utveckla kompetens- och karriärsutveckling samt uppmuntra och belöna goda effektiviseringsidéer.

Skola

 • Om ekonomin tillåter införa två-lärarsystem redan på mellanstadiet för att ge ökad trygghet, studiero och möjlighet till bättre lärande för eleverna.
 • Samtliga kommunens grundskolor ska erbjuda lovskola samt läxhjälp med språkstödjare.
 • Göra en översyn över kommunens samtliga skolor, utred behov och kvalité, samt upprätta en långsiktig prioriteringsplan över renoveringsbehoven.
 • Värna skolans kvalitét framför var själva skolbyggnaden ligger.
 • Förbättra skolmiljöerna och ge elever möjlighet till aktiviteter och spontanidrott.
 • Fullfölj inriktningsbeslutet som Bildningsnämnden tagit angående Jonsboskolan.

Fritid

 • Erbjud fler mötesplatser med meningsfulla aktiviteter.
 • Ge ungdomar möjlighet till spontanidrott, genom att bygga multiarena vid varje skola, samt cykelparker m.m. i hela kommunen.
 • Utveckla Jonsboområdet och Vasahallen/Vasaliden till ett friskvårds-/ aktivitetscentrum.

En bra kommun att leva och bo i

 • Skapa byggbara tomter i varierande storlek, i hela kommunen.
 • Hedemorabostäder tillsammans med privata aktörer ökar bostadsbyggandet i hela kommunen.
 • Att nya bostadsområden byggs i attraktiva lägen med omväxlande bebyggelse.
 • Skapa en mix av olika typer av bostäder som uppförs och drivs av flera olika aktörer.
 • Hedemora kommun utvecklas som en attraktiv besökskommun.
 • Förbättra möjligheter för service och etableringar i alla kommundelar.
 • Arbeta med infrastrukturfrågor för att underlätta transporter och arbetspendling.
 • Arbeta med åtgärder för att minska antalet otrygga platser, fler upplysta områden, utreda behov av fler kameror vid utsatta platser samt att utreda och utveckla fler trygghetsskapande åtgärder.
 • Stötta våra ideella föreningar.
 • Följa upp handlingsplanen mot våld i nära relationer för att minska förekomsten av våld.
 • Arbeta för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd.

Livet som äldre

 • Följa upp och se över behovet av fler platser på särskilt boende.
 • Vara en attraktiv boendekommun för äldre genom att möjliggöra för fler trygghetsboenden i hela kommunen.
 • Vårdnära tjänster införs i äldreomsorgen, att personal som saknar undersköterskeutbildning kan avlasta genom att utföra t.ex. städ, tvätt och disk.
 • Kunskaper i svenska ska vara ett krav för samtliga anställda inom omsorgen.
 • Erbjuda en provanställning som syftar till en fast anställning till de som tar examen från vård och omsorgsprogrammet.

Integration

 • Sträva efter att SFI genomförs så att utbildningen kombineras med praktik för att lättare öka språkkunskaperna. Dessutom ska kvalitén på BAS SFI höjas för att öka anställningsbarheten. Avstämning genomförs så kvalitén säkerställs.
 • Öka undervisningen i det svenska samhällssystemet med obligatoriska kunskapsprov.
 • Heltidsaktivitet i grunden ett krav för försörjningsstöd.

Företagande och arbete

 • För att värna de lokala företagen och förhindra en osund och ojämlik konkurrens med skattemedel, kräva kollektivavtalsliknande villkor vid samtliga upphandlingar och dess underentreprenörer.
 • Fortsätta dialogen mellan kommun och näringsliv.
 • Fortsätta med inventeringen av mark för att möjliggöra företagsetableringar i hela kommunen, samt att marknadsföra möjliga områden i kommunen. Fortsätta och bibehålla snabb handläggning vid bygglov och tillstånd.
 • Fortsätta att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv, erbjuda gymnasie- och vuxenutbildningar som möter arbetsmarknadens behov, samt att erbjuda unga praktik och sommarjobb.
 • Skolan behöver bli mer proaktiv gällande vilken kompetens som kommer att efterfrågas i framtiden.
 • Förbättra och förenkla förfrågningsunderlag vid kommunala upphandlingar, ta hänsyn till fler parametrar än ekonomin.

Miljö, klimat och samhällsbyggnad

 • Minska klimatpåverkan och effektivisera energianvändningen.
 • Underlätta för kommunmedborgarna att minska sin klimatpåverkan inom t.ex. solpaneler, återvinning m.m.
 • Vid uppförande av nya byggnader, i de fall det är möjligt, förse lämpliga delar med solpaneler och andra energibesparande installationer.
 • Satsa på laddinfrastruktur, underlätta utbyggnad av laddstationer i hela kommunen.
 • Utreda en ny trafikled i Hedemora för en bättre miljö, framkomlighet och säkerhet, samt att förbättra trafiksituationen mellan riksvägen och Resecentrum/industriområdet genom flödeshöjande åtgärder.

Åsa Ljungkvist, Moderaterna

Göran Hoffman, Socialdemokraterna

Kerstin Lundh, Miljöpartiet

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-02-22