Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Bygg och bo

De områden som finns med i samrådsversionen av vindbruksplanen har tagits fram med hjälp av en multikriterieanalys där intressen ställts mot varandra och där vissa intressen helt släcker ut områden. Det är bland annat bebyggelse, större vägar och järnvägar, sumpskogar och LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som påverkat områdens utbredning.

Se fullständig lista på vilka intressen som påverkat analysen på sida 12 i vindbruksplanen . Finns det övriga konflikter som inte tagits med i analysen vill kommunen gärna få kännedom om dessa. 

Ja, och hänsyn har tagits till konflikter som ligger i direkt anslutning till kommungränsen.

Att inga områden finns utpekade i närhet av tätorten beror på att intressekonflikterna är för många. Kring Hedemora stad finns det mycket bebyggelse, stora områden med natur- och kulturmiljö samt strandskydd att ta hänsyn till.

Området där Eolus vind AB etablerar vindkraft med planerad driftstart under hösten 2023 togs beslut om innan arbetet med vindbruksplanen påbörjades.  

Grannkommunerna kommer få möjlighet att lämna yttrande under både samråds- och granskningsperioden.