Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Föreningsbidrag

Ansökning kulturarrangemang:

 • 25 november för arrangemang nästkommande vår (feb-maj)
 • 25 mars för arrangemang under sommaren (juni, juli, augusti, september)
 • 25 augusti för hösten och vinterns arrangemang (oktober-jan)

 

Verksamhetsbidraget och investeringsstödet söks en gång per år, senast 31 maj innevarande år för att behandlas.

Ansökning kulturarrangemang:

 • 25 november för arrangemang nästkommande vår (feb-maj)
 • 25 mars för arrangemang under sommaren (juni, juli, augusti, september)
 • 25 augusti för hösten och vinterns arrangemang (oktober-jan)

 

Verksamhetsbidrag och investeringsstöd:

Ansökan för föregående år skall vara Hedemora kommun tillhanda senast den 31 maj innevarande år för att behandlas.

 

Ansökan görs via blankett och till ansökan behöver du skicka med föreningens senaste årshandlingar såsom:

 • verksamhetsberättelse
 • verksamhetsplan
 • ekonomisk redovisning
 • årsmötesprotokoll
 • revisionsberättelse.

I ansökan till investeringsstöd ska det anges ett sökt belopp som är rimligt och ärligt framställt med det behov föreningen har för stödet. Behovet ska motiveras.

Föreningar behöver ansöka om bidrag innan annonserad sista ansökningsdag. Inkommer ansökan för sent behandlas ansökan om ekonomiskt utrymme finns.

Verksamhetsbidraget och investeringsbidraget söks en gång per år. Evenemangsbidraget kan sökas flera gånger per år.

Föreningsbidrag kan sökas av godkända föreningar. För att vara godkänd ska föreningen uppfylla följande villkor:

 • Föreningen ska ha sitt säte i Hedemora kommun och bedriva verksamheten för kommunens medborgare.
 • Föreningens verksamhet ska vara fri från alkohol, tobak och droger.
 • Föreningen ska ha ett bank- eller plusgiro och organisationsnummer.
 • Föreningen ska kunna uppvisa demokratiskt uppbyggda stadgar, justerat årsmötesprotokoll med revisionsberättelse, årsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan och en bokföring.
 • Föreningen ska ha en egen ekonomisk bärkraft för att få bidrag.
 • Föreningen ska arbeta för en jämställd verksamhet med könsuppdelad statistik.
 • Förening ska kunna visa upp en lista på minst 10 medlemmar med födelsedatum, om inte särskilda skäl finns till grund för sekretess, om så begärs (GDPR).
 • Förening som får stöd ska ge kommunen tillträde till deras anläggningar, verksamhet och handlingar för granskning vid begäran.
 • Förening är skyldig att meddela bildningsförvaltningen alla förändringar som kan påverka förutsättningen för bidrag.
 • Föreningar som bedriver barn/ungdomsverksamhet ska begära in utdrag ur Belastningsregistret för ledare inom verksamheten.
 • Föreningen ska årligen uppdatera och godkänna sina kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister (GDPR).

Föreningar och organisationer som normalt inte kan bli bidragsberättigade:

 • Politiska partier och dess föreningar.
 • Trossamfund och religiösa föreningar.
 • Organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
 • Ekonomiska föreningar eller stiftelser som i stadgar ger rätt till vinstutdelning till enskilda personer.
 • Föreningar vars ideologi går emot principen om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
 • Föreningar som bedriver totalisatorspel eller vadhållning och liknande.