Fortsätt till huvudinnehållet

Samråd om vindbruksplan för Hedemora kommun

Hedemora kommun har tagit fram ett förslag på vindbruksplan. Allmänheten, föreningar, organisationer, näringsliv och myndigheter har möjlighet att inkomma med synpunkter under samrådstiden 19 juni till 17 september.

Kommunen ser ett behov av att få en övergripande planering och översyn över vindkraftsutbyggnaden inom kommungränsen. Ett samlat underlag med förutsättningar och möjliga områden för framtida vindkraft i kommunen blir nödvändigt för den fortsatta utvecklingen.

Planen är ett tillägg till kommunens översiktsplan vilken sträcker sig fram till 2030.

Vindbruksplan Hedemora kommun samrådsversion

Varför behöver Hedemora en vindbruksplan?

Syftet är att kartlägga vilka områden inom Hedemora kommun som är möjliga för en vindkraftsutbyggnad. Vindbruksplanen identifierar vilka förutsättningar och vilket utrymme det finns för utbyggnad av vindkraft i kommunen.

De områden som pekas ut är endast förslag som ska samrådas och granskas innan den slutliga vindbruksplanen beslutas och fastställs. Anläggandet av en eventuell framtida vindkraftpark i något av de beslutade områdena kräver därefter också sin egen tillståndsprocess, säger Olle Söderström, planarkitekt på Hedemora kommun.

Planen innefattar även ett ställningstagande till hur vindkraft ska vägas mot andra intressen som exempelvis natur-, kultur- och friluftslivsvärden. Ett annat viktigt syfte är att planen ska underlätta för bygg- och miljöprövning genom att ge vägledning och ställningstaganden för vindkraftsetablering. 

Nå en bred samsyn och avvägning mellan olika intressen

Målet med Hedemora kommuns vindbruksplan är att få en bred samsyn för politiker och medborgare och så långt som möjligt involvera allmänheten i vindbruksprocessen. Planen ska eftersträva en avvägning mellan olika intressen och resurser inom kommunen.

Platser möjliga för vindkraft ska vägas mot kulturmiljö, natur- och friluftsliv samt andra intressen som besöksnäring, rekreation, totalförsvaret och bebyggelse. Vindkraft ses i planen utifrån ett resursperspektiv med en långsiktigt hållbar markanvändning som mål. 

Målet är också att begränsa framtida vindkrafts påverkan på landskapet. Till exempel genom att etablera vindkraft där redan existerande finns, undvika omringning och värna viktiga utsikter. Även faktorer som ljud, sikt och reflexer ska hamna på en acceptabel nivå för berörda. 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-06-19