Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Varför finns det så många små möjliga områden för vindkraft, är det inte bättre att peka ut färre stora?

De områden som finns med i samrådsversionen av vindbruksplanen har tagits fram med hjälp av en multikriterieanalys där intressen ställts mot varandra och där vissa intressen helt släcker ut områden. Det är bland annat bebyggelse, större vägar och järnvägar, sumpskogar och LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som påverkat områdens utbredning.

Se fullständig lista på vilka intressen som påverkat analysen på sida 12 i vindbruksplanen . Finns det övriga konflikter som inte tagits med i analysen vill kommunen gärna få kännedom om dessa.