Bygglovsbefriade åtgärder

För tomter med en- och tvåbostadshus (inklusive fritidshus) finns vissa lättnader i bygglovsplikten. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan dock i detaljplan eller områdesbestämmelser bestämma att åtgärden kräver bygglov. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Om du bygger inom strandskyddat område (normalt 100 meter från hav, sjöar och vattendrag) kan det krävas strandskyddsdispens även om byggnaden är bygglovsbefriad.


Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda arean av alla friggebodar får inte vara större än 15 kvm. Friggebodens höjd får vara max 3 meter till taknock. Byggnaden får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 meter. Om du bygger inom strandskyddat område (normalt inom 100 meter från hav, sjöar och vattendrag) krävs strandskyddsdispens även om byggnaden är bygglovsbefriad. 

Skärmtak

På tomter med en- och tvåbostadshus får du utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser och entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvm. Skärmtaket får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 meter. Skärmtaket får inte vara en fristående konstruktion. 

Attefallshus

I bostadshusets omedelbara närhet får du förutom friggeboden även uppföra ett eller flera så kallade attefallshus. Den sammanlagda arean av alla attefallshus får inte överstiga 30 kvm. Byggnadens höjd får vara max 4 meter till taknock. Byggnaden får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 meter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och få ett startbesked. Bygglov krävs för attefallshuset om kommunen bestämt det i detaljplanen eller om det uppförs inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Om du bygger inom strandskyddat område (normalt inom 100 meter från hav, sjöar och vattendrag) krävs strandskyddsdispens även om byggnaden är bygglovsbefriad. 

Tillbyggnad

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får utan bygglov göra en tillbyggnad med en bruttoarea på max 15 kvm. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Tillbyggnaden får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 meter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och få ett startbesked. Bygglov krävs om kommunen bestämt det i detaljplanen eller om åtgärden görs inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

Takkupa

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor utan bygglov. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallet. De får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och få ett startbesked. 

Inreda ytterligare en bostad

Om du har ett enbostadshus får du utan bygglov inreda ytterligare en självständig bostad. Denna ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, t.ex. kök och badrum. För att det ska vara bygglovsbefriat får du inte göra några ytterligare ändringar på byggnaden. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och få ett startbesked. Bygglov krävs om kommunen bestämt det i detaljplanen eller om åtgärden görs inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

Liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande del

Inom ett detaljplanelagt område får du på en- och tvåbostadshus göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel utan bygglov. Tillbyggnaden får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 meter. Bygglov krävs om kommunen bestämt det i detaljplanen eller om åtgärden görs inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och få ett startbesked. Även om tillbyggnaden inte kräver bygglov måste den följa bestämmelserna i den detaljplan som gäller för området. 

Måla om

Du behöver inte bygglov för att måla om ett en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader under förutsättning att åtgärden inte väsentligt påverkar byggnadens yttre eller områdets karaktär. Bygglov krävs om kommunen bestämt det i gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Kontakta gärna oss för att ta reda på vad som gäller för din fastighet. 

Altan

Bygglovsbefriad altan (fr.o.m. 1 juli 2019) information

 • Om en altan till ett en- och tvåbostadshus kräver bygglov för att den är en tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt kan den vara bygglovsbefriad.
 • Lovbefrielsen gäller inte för en fristående altan som kräver bygglov för att den är en nybyggnad.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • Altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • Altanen ska vara en uteplats på marken
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter och inte byggas med tak
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
 • Inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
 • Den bygglovsbefriade altanen (om man uppfyller ovanstående kriterier) får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område men inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt - kontakta servicecenter/bygglovhandläggare för att veta om det ligger inom dessa områden.

Vill du läsa mer finns information här: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/altan/

Det krävs ingen anmälan för åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.

Plank och mur

Ett plank eller en mur kräver vanligtvis bygglov, men det finns vissa undantag. Inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Muren eller planket får uppföras närmare gränsen om de grannar som berörs medger det. Utanför sammanhållen bebyggelse får man i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra plank och murar utan bygglov. Vill man bygga närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Murar och plank som är lägre än 0,5 meter kräver inte bygglov. 

Solfångare och solcellspaneler

Solfångare eller solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är undantagna från bygglov under förutsättning att de:

• följer byggnadens form
• inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
• inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
• inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Undantaget från kravet på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Även om solenergianläggningarna inte kräver bygglov kan de kräva anmälan. Det kan exempelvis vara om byggnadens bärande konstruktion berörs eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. 

Pool

En pool är oftast inte bygglovspliktig men vissa åtgärder som görs i samband med poolen kan kräva bygglov eller marklov. Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, kan själva taket beroende på hur högt det är kräva bygglov. Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också krävas bygglov. Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller ut runt poolen så att markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter. Läs mer om pooler och poolsäkerhet på Boverket. 

Brygga

Bryggor är bygglovspliktiga om de ingår i en småbåtshamn eller ett friluftsbad. Enstaka bryggor som ska betjäna en enstaka fastighet är däremot bygglovsbefriade. Bryggorna ska dock överensstämma med bestämmelserna i en eventuell detaljplan. Observera att strandskyddsdispens krävs för bryggor om de ligger inom strandskyddat område. 

Husvagn, husbil och fritidsbåt

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus ställa upp högst två husvagnar, husbilar och/eller fritidsbåtar under förutsättning att uppställningen är av säsongskaraktär. Bygglov krävs om de står uppställda hela året. Om husvagnen/husbilen/fritidsbåten placeras närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Undantaget gäller inte om husvagnen/husbilen/fritidsbåten står uppställd vid en byggnad eller inom ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Undantag från bygglovsplikten

Det finns undantag från bygglovsplikten och de kan se olika ut beroende på vart du bor. Olika regler gäller inom och utanför detaljplanerat område samt innanför eller utanför sammanhållen bebyggelse.

Inom detaljplanerat område eller inom områdesbestämmelser kan det även finnas en ökad bygglovsplikt. Du behöver därför ta reda på mer vad som gäller specifikt för din fastighet.

Du kan också kontakta Hedemora energi om vad som gäller när det handlar om bland annat el, vatten och avlopp, fjärrvärme och så vidare.


Här hittar ni vår E-tjänst för att söka bygglov m.m.

Mitt Bygge

Vid frågor är ni välkomna att kontakta byggavdelningen.
Ni hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.

Se en schematisk bild över bygglovsprocessen här

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-05-10

Till kommunen växel: 0225-340 00